Πως θα πάρουν ενημερότητα όσοι χρωστούν ΕΝΦΙΑ

Πως θα πάρουν ενημερότητα όσοι χρωστούν ΕΝΦΙΑ

Με τη βεβαίωση του ΕΝΦΙΑ σε 6,2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, η εξασφάλιση φορολογικής ενημερότητας δεν είναι πλέον εφικτή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Taxis.

Επίσης, η επιστροφή φόρου είναι εφικτή, αφού γίνει συμψηφισμός της οφειλής, λόγω ΕΝΦΙΑ, με το ποσό που πρέπει να επιστραφεί στο φορολογούμενο είτε λόγω ΦΠΑ είτε λόγω φόρου εισοδήματος.

Τα συμπεράσματα προκύπτουν από τις οδηγίες που έχει δώσει το υπουργείο Οικονομικών για τη διαδικασία χορήγησης της φορολογικής ενημερότητας. Από τις οδηγίες αυτές που παρατίθενται υπό μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, προκύπτει και το ποιοι θα είναι οι φορολογούμενοι που θα ταλαιπωρηθούν, για να εξασφαλίσουν τη φορολογική ενημερότητα, καθώς καθίσταται σαφές σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητο το έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών.

Οι οδηγίες για την φορολογική ενημερότητα έχουν, ως εξής:

Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται αποδεικτικό ενημερότητας;

Η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας καθίσταται υποχρεωτική στις εξής περιπτώσεις:

α) Για είσπραξη χρημάτων ή εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο Τομέα και δημοσίους υπολόγους, το ποσό των οποίων υπερβαίνει ανά τίτλο πληρωμής τα 1.500 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Εάν η απαίτηση έχει εκχωρηθεί, το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται τόσο από τον εκχωρητή όσο και από τον εκδοχέα.

β) Για τη σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων γενικά με τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον χορηγούνται με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, εκτός από εκείνες που χορηγούνται για αποκατάσταση ζημιών που προέρχονται από έκτακτα γεγονότα.

γ) Για τη μεταβίβαση ακινήτου εξ’ επαχθούς αιτίας, γονικής παροχής, δωρεάς ή δια εκούσιου πλειστηριασμού, καθώς και για την εκούσια σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων, τη διανομή κοινών ακινήτων, την εκούσια ανταλλαγή ακινήτων και  τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, εφόσον στην τελευταία περίπτωση η σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ των συγκυρίων του ακινήτου ή και τρίτων, ανεξαρτήτως, εάν τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ανεγέρσεως. Το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται, αντίστοιχα, από το μεταβιβάζοντα το ακίνητο ή τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή δωρεά, τον παρέχοντα το εμπράγματο δικαίωμα, τους συγκύριους ή και τον αγοραστή για λογαριασμό του πωλητή στην περίπτωση αυτοσύμβασης.

δ) Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή προμηθειών από το Δημόσιο Τομέα.

ε) Για κάθε άλλη πράξη, συναλλαγή ή ενέργεια για την οποία απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας από τις εκάστοτε εν ισχύ διατάξεις.

Ποιες οφειλές λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας;

Όλες οι  βεβαιωμένες στη φορολογική διοίκηση οφειλές (σ.σ ο ΕΝΦΙΑ είναι ήδη βεβαιωμένη οφειλή),  συμπεριλαμβανομένων και των οφειλών από συνυποχρέωση / συνυπευθυνότητα του αιτούντα, εφόσον υπερβαίνουν τα 30 ευρώ, καθώς και οφειλές στους δήμους που υπερβαίνουν κάποιο ύψος (σήμερα το ύψος αυτό έχει καθοριστεί στα 300 ευρώ).

Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας;

α) Το Ελληνικό Δημόσιο, το Δημόσιο άλλων Κρατών, οι  Διεθνείς Οργανισμοί, οι Οργανισμοί

Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  τα  Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και τα ιδρύματα που είχαν συσταθεί με το ν. 2039/1939 (Α΄ 455) και συνιστώνται με τις διατάξεις του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών – Σχολαζουσών Περιουσιών (ν.4182/2013, Α΄ 185).

β) Ο σύνδικος της πτώχευσης φυσικού ή νομικού προσώπου για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν στην πτωχευτική περιουσία, ο εκκαθαριστής επιχείρησης για τις πράξεις της εκκαθάρισης, ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, όταν ενεργεί αποδεδειγμένα για πράξεις εκκαθάρισης της σχολάζουσας κληρονομιάς, καθώς και ο εκκαθαριστής κληρονομιάς για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν στην κληρονομιά.

γ) Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, είτε αλλοδαποί είτε ομογενείς που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και διατηρούν την ελληνική υπηκοότητα, εφόσον δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.

δ) Οι δικαιούχοι είσπραξης αμοιβών ή πάγιας αντιμισθίας γενικά από παροχή εξαρτημένης εργασίας, συντάξεων, διατροφής, εξόδων παράστασης δημοσίων λειτουργών, εξόδων νοσηλείας και κηδείας, εφόσον η πληρωμή γίνεται απευθείας στο δικαιούχο μισθωτό, συνταξιούχο ή στην οικογένειά του ή σε πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο.

ε) Οι δικαιούχοι ασφαλιστικών αποζημιώσεων και αποζημιώσεων από αδικοπραξία, που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση.

στ) Οι δικαιούχοι των κατά τις κείμενες διατάξεις λοιπών ακατάσχετων χρηματικών απαιτήσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται από την υπηρεσία που διενεργεί την εκκαθάριση.

Προσκόμιση  αποδεικτικού  ενημερότητας  δεν  απαιτείται  και προκειμένου για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου.

Από πού χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας;

Το αποδεικτικό ενημερότητας χορηγείται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου στη διεύθυνση του διαδικτύου www.gsis.gr του υπουργείου Οικονομικών και, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε χορηγείται από οποιαδήποτε ΔΟΥ ή Ελεγκτικό Κέντρο. Ο συναλλασσόμενος απαλλάσσεται ο ίδιος της υποχρέωσης προσκόμισης του αποδεικτικού ενημερότητας στους φορείς και τις υπηρεσίες που έχουν πιστοποιηθεί να το ζητούν και να το λαμβάνουν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, εφόσον αυτό υποστηρίζεται. Οι φορολογούμενοι μπορούν να ζητούν και να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας και από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΓΕΦ) της Φορολογικής Διοίκησης και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Τι αναγράφεται στην αίτηση για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας;

α) αν υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, διεύθυνση επαγγέλματος και κατοικίας, αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, αν πρόκειται για αλλοδαπούς,

β)  αν  υποβάλλεται  από  νομικό  πρόσωπο,  επωνυμία,  διεύθυνση  και  Αριθμός  Φορολογικού Μητρώου,

γ) ο σκοπός για τον οποίο ζητείται,

δ) ο φορέας ή η υπηρεσία στην οποία θα κατατεθεί,

ε) εφόσον ο φορολογούμενος έχει συνολικές βεβαιωμένες οφειλές μεγαλύτερες των 30 ευρώ   και  αιτείται το αποδεικτικό για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού, αναγράφεται και το συγκεκριμένο ακίνητο με τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.), εφόσον υφίσταται. Αν το αποδεικτικό αιτείται για είσπραξη χρημάτων, αναγράφονται τα στοιχεία του τίτλου πληρωμής ή οποιοδήποτε στοιχείο ταυτοποιεί την πληρωμή.

Ποια η διάρκεια ισχύος του αποδεικτικού;

Η διάρκεια ισχύος του αποδεικτικού ενημερότητας, ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγής για την οποία ζητείται, είναι δύο μήνες, εφόσον δεν υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές και ένας μήνας, σε περίπτωση ύπαρξης μη ληξιπρόθεσμων οφειλών, οφειλών που τελούν σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

Σε ποιες περιπτώσεις χορηγείται βεβαίωση οφειλής για χρέη προς το Δημόσιο;

Αν ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου εξ’ επαχθούς αιτίας και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού εκδίδεται από την αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία βεβαίωση οφειλής η οποία κατατίθεται αντί του αποδεικτικού ενημερότητας. Στην περίπτωση που η βεβαίωση οφειλής εκδίδεται για μεταβίβαση ακινήτου πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) από το προϊόν του τιμήματος, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, εξοφλούνται πλήρως οι βεβαιωμένες οφειλές, εκτός εάν οι εναπομένουσες οφειλές διασφαλίζονται από εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες και

β) δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι έκδοσης του αποδεικτικού ενημερότητας, παρά μόνον οι βεβαιωμένες οφειλές (λ.χ. μη υποβολή των απαιτούμενων φορολογικών δηλώσεων).

Σε ποια περίπτωση δεν αποδίδονται τυχόν επιστροφές φόρων κ.λ.π. στους δικαιούχους;

α) όταν οι δικαιούχοι οφείλουν στο Δημόσιο, οπότε οι απαιτήσεις τους συμψηφίζονται αυτεπάγγελτα με τις οφειλές τους.

β) όταν το επιστρεπτέο ποσό είναι μικρότερο των πέντε ευρώ, εκτός εάν από ειδική διάταξη προβλέπεται διαφορετικά.

Πηγή: naftemporiki.gr

 

Μοιράσου το:
σχολίασε κι εσύ
Ροή
Lifestyle
Κοινωνία
Πολιτική

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.