Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Ο τόπος έχει ανάγκη πολιτικής σταθερότητας

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Ο τόπος έχει ανάγκη πολιτικής σταθερότητας

Μήνυμα ενότητας έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος στην εναρκτήρια ομιλία του στην τακτική συνεδρίαση της Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

«Απαιτείται πολιτική ενότητα για τα επόμενα χρόνια εν μέσω των συνθηκών που έχουν αναπτυχθεί γύρω μας. Ο ρόλος και η θέση μας δεν είναι ασφαλώς να πολιτικολογούμε. Δεν νοείται Εκκλησία ως θεσμός προσόμοιος των πολιτικών. Δεν γνωρίζει κομματικές παρατάξεις ούτε αναμειγνύεται σε πολιτικές αντιπαραθέσεις», σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και πρόσθεσε:

«Δεν δύναται ωστόσο και να αγνοήσει τα πολιτικά δρώμενα, κλείνοντας τα μάτια μπροστά στα κοινωνικά προβλήματα. Αντιθέτως, έχει την αποστολή να μαρτυρεί στην πράξη έναντι των πολιτικών αρχών, όταν αυτές ενεργούν εις βάρος του λαού ή ερήμην του».

«Χωρίς λοιπόν την ενότητα των πολιτικών μας και τη σταθερότητα των βουλευτικών δομών, οι θυσίες του ελληνικού λαού κινδυνεύουν να πάνε χαμένες, να πέσουν στο κενό, γεγονός το οποίο θα οξύνει έτι περαιτέρω τις κοινωνικές ανισότητες και θα δώσει χώρο σε όσους επιβουλεύονται το μέλλον της χώρας μας», ανέφερε και συμπλήρωσε: «Στην κρίσιμη αυτή στιγμή ο τόπος δεν αντέχει επιπρόσθετους ταλανισμούς. Έχει ανάγκη πολιτικής σταθερότητας τουλάχιστον για τα έτη που ακολουθούν».

Ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε επίσης ότι η Εκκλησία έχει χρέος να στηρίζει και να μη διχάζει τον λαό.

 

Διαβάστε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου, από το amen.gr:

«Συνεδριάζουμε γιά μίαν εἰσέτι φορά σέ κρίσιμη συγκυρία γιά τή χώρα μας. Οἱ οἰκονομικές δυσκολίες παραμένουν, ἡ ἀπελπισία καί ἡ ἀνεργία ἐξακολουθοῦν νά μαστίζουν τόν ἀγαπητό λαό μας. Ἐπικρατεῖ βαθειά ἀγωνία γιά τό ἐνδεχόμενο οἱ συνεχιζόμενες θυσίες του νά μείνουν ἐν τέλει χωρίς ἀντίκρισμα. Εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά μεταφέρει τή φωνή τῶν προσφευγόντων εἰς Αὐτήν, νά διακηρύξει αὐτή τήν ἀγωνία γιά ὅσα δοκιμάζουν τόν λαό τοῦ Θεοῦ, νά τόν διακ­νεῖ καί νά τόν στηρίζει μέ ὅλες Της τίς δυνάμεις. Ἡ Ἐκ­κλησία δέν μπορεῖ παρά νά ἐκφράσει αὐτή τήν ἀγωνία, διότι εἶναι ἐκείνη πού ἀπορροφᾶ ὅλους αὐτούς τούς κρα­δα­σμούς, τόν πόνο, τίς ἀνάγκες, τήν ἀπόγνωση τῶν ἀνθρώπων, καί προσπαθεῖ νά τείνει χεῖρα βοηθείας καί νά δώσει δύναμη καί ἐλπίδα, νά ἐμπνεύσει τό ὅραμα. Θέλω νά εὐχαριστήσω στά πρό­σωπά σας ὅλες τίς Ἱερές Μητροπόλεις γιά τό πολυσχιδές ἔργο τους καί νά ζητήσω νά διαβιβάσετε καί στούς κληρικούς σας καί τούς λοιπούς συνεργάτες τίς εὐχαριστίες καί τήν ἀναγνώριση γιά τήν ὑποστήριξή τους στόν κοινό ἀγώνα τῆς διακονίας. Χωρίς τή συμ­βολή τους μέσα ἀπό τά ζωτικά μας κύτταρα, τίς ἐνορίες ἀνά τήν ἑλληνική ἐπικράτεια, τοῦτο τό ἔργο δέν θά ἦταν δυνατόν νά πραγματοποιηθεῖ. Εὐχαριστίες ὀφείλονται καί πρός τά μέλη τῆς παρελθούσης Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, πού συνέβαλαν κοπιωδῶς στήν ἐπίλυση καίριων προβλημάτων. Πρέπει ὅλοι, ἡ κάθε Ἱερά Μη­τρό­πολη, νά συμβάλουμε στό μέτρο πού μᾶς ἀναλογεῖ, διότι μέ τήν κοινή προσπάθεια πιστεύω ἀκραδάντως ὅτι θά ἐπέλθει καί ἀνάπτυξη στόν τόπο αὐτό καί ἡ πολυπόθητη ἔξοδος ἀπό τόν οἰκονομικό ζυγό πού ὅλα αὐτά τά χρόνια ἐπικρέμαται ὡς σταυρός στούς ὤμους μας.

Ἰδιαίτερη προσοχή ἀπαιτεῖται στίς μεταξύ μας σχέσεις. Διότι κατά τό παρελθόν ἐκκλησιαστικές ἔριδες συνετέλεσαν στό νά ἐπακολουθήσουν ἐθνικές καταστροφές. Ἐπιτρέψτε μου νά διατυπώσω τή γνώμη ὅτι στήν κρίσιμη αὐτή στιγμή ὁ τόπος δέν ἀντέχει ἐπιπρόσθετους ταλανισμούς. Ἔχει ἀνάγκη πολιτικῆς σταθερότητας τουλάχιστον γιά τά ἔτη πού ἀκολουθοῦν. Ἀπαιτεῖται πολιτική ἑνότητα γιά τά ἑπό­μενα χρόνια ἐν μέσῳ τῶν συνθηκῶν πού ἔχουν ἀναπτυχθεῖ γύρω μας. Ὁ ρόλος μας καί ἡ θέση μας δέν εἶναι ἀσφαλῶς νά πολιτικολογοῦμε. Δέν νοεῖται Ἐκκλησία ὡς θεσμός προσόμοιος τῶν πολιτικῶν. Δέν γνωρίζει κομματικές παρατάξεις οὔτε ἀναμειγνύεται σέ πολιτικές ἀντιπαραθέσεις. Δέν δύναται ὡστόσο καί νά ἀγνοήσει τά πολι­τικά δρώμενα, κλείνοντας τά μάτια μπροστά στά κοινωνικά προβλήματα. Ἀντιθέτως, ἔχει τήν ἀποστολή νά μαρτυρεῖ στήν πράξη ἔναντι τῶν πολιτικῶν ἀρχῶν, ὅταν αὐτές ἐνεργοῦν εἰς βάρος τοῦ λαοῦ ἤ ἐρήμην του. Χωρίς λοιπόν τήν ἑνότητα τῶν πολιτικῶν μας και τή σταθερότητα τῶν βουλευτικῶν δομῶν, οἱ θυσίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ κινδυνεύουν νά πᾶνε χαμένες, νά πέσουν στό κενό, γεγονός τό ὁποῖο θά ὀξύνει ἔτι περαιτέρω τίς κοινωνικές ἀνισότητες καί θά δώσει χῶρο σέ ὅσους ἐπιβουλεύονται τό μέλλον τῆς χώρας μας. Ἐπαναλαμβάνω ὅτι ἡ Ἐκκλησία, ἄν καί ἀφίσταται τῆς πολιτικολογίας, δέν δύναται ὡστόσο νά ἀποστεῖ καί τῆς εὐθύνης της ἔναντι τῶν ἀνθρώπων, διότι ὀφείλει νά μεταφέρει τίς ἀγωνίες τοῦ λαοῦ μας στά ὦτα τῶν κυβερνώντων. Κάποιος νέος μου εἶπε: «Ἄς κάνουν ὅ,τι θέλουν· γιατί ὑποθηκεύουν ὅμως τό μέλλον μας; Ἐμεῖς ἁπλά θέλουμε νά ἔχουμε μιά εὐκαιρία νά φτιάξουμε τή δική μας Ἑλλάδα». Σέ αὐτήν ἀκριβῶς τήν κραυγή ἀγωνίας πρέπει νά σταθοῦμε. Στόχος μας δέν εἶναι νά ἐπικρίνουμε, ἀλλά νά ἀναδείξουμε τίς ἀρχές καί τίς ἀξίες μέ τίς ὁποῖες γαλουχηθήκαμε, τοῦ Χριστιανισμοῦ καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ, οἱ ὁποῖες κράτησαν καί πρέπει νά συνεχίσουν νά κρατοῦν αὐτόν τόν τόπο ὄρθιο στήν ἱστορία.

Ἡ Ἐκκλησία ἔχει χρέος νά στηρίζει τόν λαό καί νά μή διχάζει τόν λαό. Διαβλέπω ὅτι τά ἑπόμενα ἔτη θά εἶναι δύ­σκολα. Χρειάζεται καθείς ἐξ ἡμῶν νά ἀναλάβει τήν εὐθύνη πού τοῦ ἀναλογεῖ καί νά ἐπιδείξει ὡριμότητα καί διά­θεση γιά συνεργασία. Σέ ἀντίθετη περίπτωση ἡ κατάληξη μπορεῖ νά ἀποβεῖ ὀλέθρια καί ἀντί τῆς ἐξόδου ἀπό τήν κρίση νά ὁδηγηθοῦμε σέ ἀπευκταῖο τέλμα.

Ὀφείλω πάντως νά εὐχαριστήσω τήν Ἑλληνική Πολιτεία γιά συγκεκριμένα θέματα. Μέ τή συνεργασία μας καί κατά τήν παρελθοῦσα Συνοδική Περίοδο δόθηκαν λύσεις σε πολλές ἐκκρεμότητες. Καρπός αὐτῆς τῆς συνεργασίας εἶναι οἱ νέες νομοθετικές ρυθμίσεις πού ἐνέκρινε ἡ Βουλή πρό ὀλίγων ἡμερῶν.

 

 

 

 

 

 

Μοιράσου το:
σχολίασε κι εσύ
Ροή
Lifestyle
Κοινωνία
Πολιτική

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.