Μπόνους στους εφοριακούς για την πάταξη της φοροδιαφυγής – Αυτά θα είναι τα… βραβεία τους

Με ειδικά βραβεία, ακόμη και χρηματικά, για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί κυρίως όσον αφορά τις εισπράξεις, αλλά και για τη διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων και ελέγχων δίωξης, θα ανταμείβονται τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Μεγάλο σχεδιάζεται, δε, το «bonus» για την αποκάλυψη σημαντικών περιπτώσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, κάτω από επικίνδυνες συνθήκες, αλλά και για τον επιτυχή χειρισμό υποθέσεων ιδιαίτερης βαρύτητας.

Σε πρώτη φάση πάντως οι «ράμπο» της ΑΑΔΕ, όπως προβλέπει η σχετική απόφαση (Δ.Σ.Σ./159238ΕΞ /8.12.2017) του διοικητή της, θα περνούν από «κόσκινο» και θα αξιολογούνται βάσει της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους στην επίτευξη των στόχων του εκάστοτε επιχειρησιακού σχεδίου, ενώ για την αξιολόγησή τους θα λαμβάνονται υπ’ όψιν κριτήρια, όπως:

α. Ιδιαίτερες συνθήκες εκτέλεσης του έργου των Οργανικών Μονάδων.

β. Ιδιαιτέρως σημαντικά αποτελέσματα.

γ. Σημαντικές πρωτοβουλίες – καινοτομίες οι οποίες προάγουν το έργο της Αρχής.

δ. Επιτυχής εκπλήρωση κατά ανάθεση έργων ή δράσεων πέραν του προκαθορισμένου έργου.

ε. Ανάληψη πρωτοβουλιών κοινωνικής προσφοράς και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σκοπός της εν λόγω αξιολόγησης είναι τόσο η μέτρηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των οργανικών μονάδων της ΑΑΔΕ, βάσει της συνεισφοράς τους στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων, όσο και η επιτυχέστερη υλοποίηση του έργου της Αρχής. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι για τα ειδικά βραβεία θα λαμβάνονται υπ’ όψιν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

* Η υψηλή απόδοση έναντι στόχων και η ιδιαίτερη συνεισφορά των Οργανικών Μονάδων στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Αρχής.

* Ο χειρισμός υποθέσεων ιδιαίτερης πολυπλοκότητας εντός ασφυκτικών χρονικών πλαισίων-προθεσμιών, με παράλληλη εκπλήρωση κρίσιμων δεικτών απόδοσης της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης σε ποσοστό άνω του 100%.

* Ο επιτυχής συντονισμός Οργανικών Μονάδων στην υλοποίηση στόχων, επιχειρησιακών σχεδίων ή προγραμμάτων, με σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα.

* Η αποκάλυψη σημαντικών περιπτώσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, κάτω από ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, με ουσιαστική βαρύτητα στο έργο της Αρχής.

Κατηγορίες Βραβείων

Με βάση τη σχετική απόφαση, οι κατηγορίες βραβείων είναι οι εξής:

α. Γενικό βραβείο αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας Οργανικών Μονάδων της Αρχής.

β. Ειδικά βραβεία για την υψηλή απόδοση και την ιδιαίτερη συνεισφορά των Οργανικών Μονάδων στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Αρχής και στην εκπλήρωση της αποστολής της ή για την αποκάλυψη σημαντικών περιπτώσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.

γ. Ειδικά βραβεία για τη συμμετοχή στην υλοποίηση σημαντικών έργων εκτός επιχειρησιακού Σχεδίου, αλλά σε εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων της Αρχής.

δ. Ειδικά βραβεία για την ανταπόκριση Οργανικών Μονάδων σε έκτακτα γεγονότα ή για την ανάληψη πρωτοβουλιών που προάγουν το έργο της Αρχής.

ε. Βραβεία για τη διαχείριση υποθέσεων ιδιαίτερης βαρύτητας για τη λειτουργία των οργανικών μονάδων υπό ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας.

στ. Ειδικά βραβεία κοινωνικής προσφοράς και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

Οι Οργανικές Μονάδες θα βραβεύονται με βραβεία χρηματικά ή μη. Στην περίπτωση απονομής χρηματικού βραβείου σε οργανική μονάδα, στη σχετική αξιολόγηση θα ορίζεται και ο τρόπος περαιτέρω κατανομής του ποσού αυτού στους υπηρετούντες της βραβευόμενης Οργανικής Μονάδας.

Αρμόδια Υπηρεσία για την ανάπτυξη, εφαρμογή της μεθοδολογίας αξιολόγησης και βράβευσης των οργανικών μονάδων είναι η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Ειδικότερα, στην περίπτωση απονομής χρηματικών βραβείων, αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΑΔΕ.

Διαδικασία Αξιολόγησης

Τα κριτήρια με βάση τα οποία θα αξιολογούνται οι οργανικές μονάδες εφαρμόζονται επί των ετησίων απολογιστικών αποτελεσμάτων κάθε οργανικής μονάδας και συγκρίνονται με τα συνολικά αποτελέσματα της Αρχής, όπως αυτά καταγράφονται στην αναλυτική ετήσια έκθεση απολογισμού και προγραμματισμού δραστηριοτήτων, η οποία υποβάλλεται στον πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής και στον υπουργό Οικονομικών, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αρχής και συζητείται δημοσιοποιείται και υποβάλλεται και συζητείται στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό της.

Κατόπιν αυτών, συντάσσεται πίνακας αξιολόγησης με τα αποτελέσματα κάθε οργανικής μονάδας και τα συνολικά μόρια αυτής, ανά κριτήριο, όπως αυτά έχουν υπολογιστεί. Σε περίπτωση απονομής χρηματικού βραβείου, σε κάθε μόριο αντιστοιχεί ένα χρηματικό ποσό σε ευρώ.

Ο πίνακας υποβάλλεται από την αρμόδια Υπηρεσία προς τον διοικητή της Αρχής και τους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων προς οριστικοποίηση.

Μετά την οριστικοποίηση ακολουθεί η διαδικασία βράβευσης.

Κριτήρια αξιολόγησης και βαθμολόγηση

Τα κριτήρια με βάση τα οποία θα αξιολογούνται οι Οργανικές Μονάδες θα αντιστοιχούν σε βαθμούς αξιολόγησης-μόρια, ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1

Αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των τεθέντων στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου.

Σε περίπτωση υπέρβασης ποσοτικού στόχου από Οργανική Μονάδα, το ποσοστό επίτευξής της αξιολογείται ως 100%.

Επιτευχθέν ποσοστό αποδοτικότητας: Μεγαλύτερο ή ίσο με 100%, βαθμός αξιολόγησης-μόρια 8. Μικρότερο του 100% και μεγαλύτερο ή ίσο του 95%, μόρια 7. Μικρότερο του 95% και μεγαλύτερο ή ίσο του 80%, μόρια 6.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2

Αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των στόχων εσόδων του επιχειρησιακού σχεδίου.

Επιτευχθέν ποσοστό επί του στόχου εσόδων: Μεγαλύτερο ή ίσο με 100%, μόρια 9. Μικρότερο του 100% και μεγαλύτερο ή ίσο του 95%, μόρια 8. Μικρότερο του 95% και μεγαλύτερο ή ίσο του 80%, μόρια 7.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3

Αποδοτικότητα στη διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων και ελέγχων δίωξης.

Αποδοτικότητα διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων

Κλίμακα Α: Επίτευξη του στόχου παραβατικότητας και πραγματοποίηση μέσου όρου μερικών επιτόπιων ελέγχων ανά ελεγκτή της Οργανικής Μονάδας μεγαλύτερη ή ίση του μέσου όρου ελέγχων ανά ελεγκτή στο σύνολο των Υπηρεσιών.

Κλίμακα Β: Επίτευξη του στόχου παραβατικότητας και πραγματοποίηση μέσου όρου μερικών επιτόπιων ελέγχων ανά ελεγκτή της Οργανικής Μονάδας μικρότερη του μέσου όρου και μεγαλύτερη ή ίση του 70% του μέσου όρου ελέγχων ανά ελεγκτή στο σύνολο των Υπηρεσιών, βάσει ετησίου αποτελέσματος.

Κλίμακα Γ: Επίτευξη του στόχου παραβατικότητας και πραγματοποίηση μέσου όρου μερικών επιτόπιων ελέγχων ανά ελεγκτή της Οργανικής Μονάδας μικρότερη του 70% του μέσου όρου, βάσει ετησίου αποτελέσματος.

Διαδικασία απονομής βραβείων

Μη χρηματικά βραβεία: Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και τον ορισμό των προς βράβευση Υπηρεσιών, δύναται να απονέμονται στις διακριθείσες Οργανικές Μονάδες, πιστοποιητικά βράβευσης, σε ειδική τελετή.

Χρηματικά βραβεία: Το γενικό και τα ειδικά βραβεία λειτουργούν διαζευκτικά για την κάθε Οργανική Μονάδα και σε κάθε περίπτωση η Οργανική Μονάδα λαμβάνει το μεγαλύτερο εκ των δύο (γενικό ή ειδικό).

Σε Οργανικές Μονάδες που διακρίνονται για τα αποτελέσματά τους δύνανται να απονέμονται χρηματικά βραβεία.

Το συνολικό ποσό κατανέμεται εντός της Οργανικής Μονάδας στο σύνολο των υπηρετούντων και ανάλογα με το κύριο και βοηθητικό προσωπικό αυτής.

Ως κύριο προσωπικό ορίζεται το προσωπικό όλων των υπόλοιπων κλάδων πλην του βοηθητικού προσωπικού. Ως βοηθητικό προσωπικό ορίζεται το προσωπικό που ανήκει στους κλάδους: επιμελητών, εργατών, προσωπικό καθαριότητας/καθαριστριών, οδηγών, τεχνικών, τυπογράφων, φυλάκων νυχτοφυλάκων.

Το χρηματικό βραβείο κάθε Οργανικής Μονάδας (συνολικό ποσό) προκύπτει από το γινόμενο του πλήθους των υπαλλήλων της επί του αριθμού των μορίων της επί του χρηματικού ποσού ανά μόριο, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπ’ όψιν και τους παρακάτω κανόνες κατανομής του χρηματικού βραβείου εντός της Οργανικής Μονάδας.

Στην περίπτωση απονομής χρηματικών βραβείων αρμόδιες για την υλοποίηση είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΑΔΕ.

Πηγή Πληροφοριών: Ναυτεμπορική

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ