Τρ.Πειραιώς: Στο 19,68% η συμμετοχή των ιδιωτών

   Τρ.Πειραιώς: Στο 19,68% η συμμετοχή των ιδιωτών

 

Στο 19,68% ανήλθε η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς.

 

Αναλυτικότερα, σε ανακοίνωση της τράπεζας αναφέρονται τα ακόλουθα:

 

Η τράπεζα Πειραιώς σε συνέχεια της από 03.06.2013 ανακοίνωσής της περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου για άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού 8,429 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων και των υπέρ το άρτιο ποσών) (η «Συνολική Αύξηση») εν μέρει με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης και προεγγραφής υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας και με ιδιωτική τοποθέτηση με μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και εν μέρει με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ανακοίνωση αυτή, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τα στοιχεία κάλυψης της Συνολικής Αύξησης.

 

Ειδικότερα εκ του ποσού της Συνολικής Αύξησης:

 

(Α) Στο πλαίσιο της αύξησης ανακεφαλαιοποίησης (ανώτατου ποσού 7,335 δισ. ευρώ.

 

(α) ποσό 399.999.998,90 ευρώ αντλήθηκε με καταβολή μετρητών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με μερική κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων της Τράπεζας για το ποσό αυτό και την ανάληψη 235.294.117 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 0,30 ευρώ και με τιμή διάθεσης 1,70 ευρώ η καθεμία.

 

(β) ποσό 324.942.848,40 ευρώ αντλήθηκε με καταβολή μετρητών μέσω της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης από τους παλαιούς μετόχους-κατόχους κοινών μετοχών της Τράπεζας και από όσους απέκτησαν δικαιώματα προτίμησης, κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης με ανάληψη 191.142.852 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 0,30 ευρώ και τιμή διάθεσης 1,70 ευρώ η καθεμία.

 

(Β) Στο πλαίσιο της αύξησης λόγω εξαγορών ανώτατου ποσού 1,094 δισ. ευρώ:

 

(α) ποσό 569.999.998,90 ευρώ αντλήθηκε με εισφορά σε είδος ομολόγων εκδόσεως του EFSF από το ΤΧΣ και την κάλυψη 335.294.117 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών από το ΤΧΣ με ονομαστική αξία 0,30 ευρώ και τιμή διάθεσης 1,70 ευρώ η καθεμία για την αύξηση ΑΤΕbank, και

(β) ποσό 523.999.999,80 ευρώ αντλήθηκε με εισφορά σε είδος ομολόγων εκδόσεως του EFSF από το ΤΧΣ και την κάλυψη 308.235.294 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών από το ΤΧΣ με ονομαστική αξία 0,30 ευρώ και τιμή διάθεσης 1,70 ευρώ η καθεμία για την αύξηση κυπριακών.

 

Κατόπιν των ανωτέρω 3.888.268.914 μετοχές έμειναν αδιάθετες. Εξ αυτών, με την από 28.06.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας 422.758.161 μετοχές κατανεμήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/1920 στα πρόσωπα που υπέβαλαν δηλώσεις προεγγραφής και σε επενδυτές που δήλωσαν στη διοίκηση της Τράπεζας πρόθεση ανάληψης μετοχών στην αύξηση κεφαλαίου, με τιμή διάθεσης 1,70 ευρώ για κάθε μετοχή.

 

Οι υπόλοιπες εκ των αδιαθέτων μετοχών διατέθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ») σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010 και της ΠΥΣ 38/30.11.2012 στην τιμή διάθεσης των 1,70 ευρώ ανά μετοχή με την εκ μέρους του εισφορά σε είδος και συγκεκριμένα με εισφορά ομολόγων εκδόσεως EFSF.

 

Επομένως, συνολικά αντλήθηκαν κεφάλαια ποσού 8.428.999.999,80 ευρώ, το δε ύψος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.487.470.588,20 ευρώ , ήτοι η συνολική αύξηση καλύφθηκε κατά ποσοστό 100%, εκδόθηκαν συνολικά 4.958.235.294 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ καθεμία.

 

Το αντληθέν ποσό από ιδιώτες επενδυτές στο πλαίσιο της αύξησης ανέρχεται σε 1.443.631.721 ευρώ, ήτοι 19,68% της αύξησης ανακεφαλαιοποίησης.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010 και της ΠΥΣ 38/2012, θα εκδοθούν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) τίτλοι παραστατικοί δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) στους ιδιώτες επενδυτές που συμμετείχαν στην αύξηση, ενώ η Τράπεζα δεν θα προχωρήσει στην έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου προς το Ταμείο.

 

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, μετά την πιστοποίηση καταβολής του ποσού της συνολικής αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο την 28.06.2013, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 2.271.770.384,28 ευρώ, διαιρούμενο σε (i) 5.072.567.951 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ, (ii) 77.568.134 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές του Ν. 3723/2008 ονομαστικής αξίας 4,77 ευρώ καθεμία, και (iii) 1.266.666.666 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές του Ν. 3723/2008 ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ καθεμία.

 

Οι νέες μετοχές που εκδίδονται από την αύξηση (οι «Νέες Μετοχές») και οι τίτλοι εκδόσεως του ΤΧΣ που θα ενσωματώνουν δικαίωμα αγοράς των κοινών μετοχών της Τράπεζας τις οποίες απέκτησε το ΤΧΣ στο πλαίσιο της αύξησης ανακεφαλαιοποίησης και της αύξησης ΑΤΕbank (οι «Τίτλοι ΤΧΣ» / «warrants»), θα αποδοθούν στους δικαιούχους αυτών σε άυλη μορφή με πίστωση της μερίδας και του λογαριασμού αξιών στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (ΣΑΤ), σύμφωνα με τις δηλώσεις τους.

 

Η ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών και των Τίτλων ΤΧΣ στους ως άνω λογαριασμούς των δικαιούχων, ο αριθμός των μετοχών των οποίων παρέχεται δικαίωμα απόκτησης με την άσκηση ενός Τίτλου ΤΧΣ (warrant) και η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών και Τίτλων ΤΧΣ στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Τράπεζας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το χρονοδιάγραμμα που περιελήφθη στο Ενημερωτικό ∆ελτίο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

 

Πηγή:AΜΠΕ

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.