Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Δίνονται κίνητρα για συγχωνεύσεις – Τι θα προβλέπεται για όσους αποφασίσουν να «μεγαλώσουν»

«Φουσκωμένες» επιχορηγήσεις μέσω ΕΣΠΑ, φορο-εκπτώσεις και χαμηλότοκα δάνεια της Αναπτυξιακής Τράπεζας θα έχουν στην διάθεσή τους πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια, εφόσον όμως αποφασίσουν να συγχωνευτούν και να διαμορφώσουν νέα μεγαλύτερα σχήματα.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έχει στα «σκαριά» σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο μέσα στις επόμενες ημέρες θα τεθεί σε διαβούλευση. Έμφαση θα δοθεί στις  επιχειρήσεις που βρίσκονται στο μεταίχμιο περαιτέρω ανάπτυξης.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Το σκεπτικό του Κωστή Χατζηδάκη -ο οποίος και διαμορφώνει κάθε πτυχή του εν λόγω νομοσχεδίου- έχει να κάνει με ότι οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις συνιστούν βασικό εργαλείο για τη μετεξέλιξη της οικονομίας καθώς οδηγούν στη δημιουργία μεγαλύτερων και πιο δυναμικών επιχειρήσεων που μπορούν να είναι ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο και προσφέρουν παράλληλα περισσότερες και πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας. Επιπλέον, συνδέονται με την προσέλκυση επενδύσεων που συνεπάγεται εισροή κεφαλαίων στη χώρα, αλλά και συχνά εισροή τεχνογνωσίας από το εξωτερικό, σύμφωνα με το enikonomia.gr.

Ποια θα είναι τα κίνητρα του νέου νομοσχεδίου

Κίνητρα για τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων, όπως συγχωνεύσεις, διασπάσεις/μετατροπές και εισφορά ατομικής επιχείρησης σε υφιστάμενη ή νέα εταιρεία, ήδη είναι σε ισχύ με το ν. 4935/2022. Εντούτοις το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θέλει να κάνει ακόμη πιο ελκυστικές τις διατάξεις του, υιοθετώντας προβλέψεις για επιχορηγήσεις μέσω ΕΣΠΑ και ειδικά προγράμματα από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, ενώ δεν αποκλείεται και οι προϋποθέσεις να γίνουν πιο ελαστικές.

Οι διατάξεις του ισχύοντος νόμου εφαρμόζονται σε όλες τις μορφές εταιρικών μετασχηματισμών που προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν. 4601/2019, ήτοι συγχώνευση, διάσπαση και μετατροπή.Περαιτέρω, πεδίο εφαρμογής του νόμου είναι και ειδικότεροι μετασχηματισμοί που προβλέπονται σε αναπτυξιακούς και φορολογικούς νόμους, όπως ο ν. 2166/1993 και ο ν. 4172/2013.

Στους μετασχηματισμούς του εν λόγω νόμου μπορούν να υποβληθούν όλες οι εταιρικές μορφές, ήτοι οι Ανώνυμες Εταιρείες, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, οι Ομόρρυθμες Εταιρείες, οι Ετερόρρυθμες Εταιρείες, οι Ετερόρρυθμες Εταιρείες κατά μετοχές, οι Κοινοπραξίες του άρθρου 293 του ν. 4072/2012, οι Ευρωπαϊκές Εταιρείες, οι Αστικοί Συνεταιρισμοί και οι Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες.

Εντούτοις, το νέο πλαίσιο πέρα από διαφανές και ξεκάθαρο ενδεχομένως να δώσει έμφαση πρωτίστως σε εκείνες τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο μεταίχμιο του να αναπτυχθούν περαιτέρω, δεδομένου ότι το μέγεθος της επιχείρησης δεν θα συνιστά αυτοσκοπό, πόσο μάλλον όταν υπάρχουν κλάδοι και δραστηριότητες στα οποία αυτό δεν προκαλεί κανένα πρόβλημα.

Πώς διευκολύνονται σήμερα οι επιχειρήσεις για να συγχωνευθούν

Τα κυριότερα κίνητρα που παρέχονται από τον προηγούμενο ν. 4935/2022 είναι τα εξής:

  • Μείωση του φόρου εισοδήματος: Στις περιπτώσεις μετασχηματισμού πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μειώνεται κατά 30% ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών της νέας εταιρείας για έως και 9 έτη, εφόσον το φορολογικό όφελος δεν υπερβαίνει τα 500.000€ σε 9 έτη. Η ίδια μείωση φόρου ισχύει και για συνεργασίες προσώπων και εισφορά ατομικής επιχείρησης, εφόσον το φορολογικό όφελος δεν υπερβαίνει τα 125.000€ για κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο σε τρία έτη. Για την ανωτέρω φορολογική απαλλαγή ισχύουν τρεις προϋποθέσεις: 1) Ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων να είναι τουλάχιστον ίσος σε ποσοστό 150% με το μεγαλύτερο μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας της εταιρείας ή της ατομικής επιχείρησης. 2) Ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας να είναι τουλάχιστον ίσος με το ποσό των 375.000 ευρώ. 3) Η νέα εταιρεία να απασχολεί πλήρως πάνω από 9 εργαζόμενους.
  • Διατήρηση των διοικητικών αδειών: Στην περίπτωση εισφοράς της ατομικής επιχείρησης σε άλλη εταιρεία, οι υφιστάμενες διοικητικές άδειες και οι κατοχυρωμένες απαιτήσεις της ατομικής επιχείρησης συνεχίζουν να ισχύουν υπέρ της νέας.
  • Ειδικό φορολογικό καθεστώς κάθε πράξης ή συμφωνίας που αφορά μετασχηματισμό επιχείρησης: Συγκεκριμένα, κάθε πράξη ή συμφωνία που απαιτείται για τον μετασχηματισμό και τη σύσταση της νέας εταιρείας, η δημοσίευσή της στο ΓΕΜΗ και η μεταγραφή της απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου, αλλά και από κάθε τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ τρίτου.
  • Εκπτώσεις δαπανών: Ειδικότερα, εκπίπτουν όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται με σκοπό την απόκτηση εταιρικών συμμετοχών, εφόσον ο κύκλος εργασιών της μεταβιβάζουσας και της αποκτώσας εταιρείας είναι μεγαλύτερος από 450.000€ και το συνολικό ποσό των δαπανών δεν ξεπερνά το 30% του μέσου κύκλου εργασιών της αποκτώσας εταιρείας την τελευταία τριετία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ