Υπόθεση Novartis: Εισαγγελική παραγγελία να ολοκληρωθεί εντός διμήνου η έρευνα για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλo

Παραγγελία για επίσπευση της προκαταρκτικής έρευνας που αφορά τυχόν εμπλοκή των πρώην υπουργών Δημήτρη Αβραμόπουλου και Άδωνη Γεωργιάδη στην υπόθεση Novartis, έδωσε ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, Χρήστος Μπαρδάκης στους τρεις εισαγγελικούς λειτουργούς που χειρίζονται την υπόθεση.

Της Άννας Κανδύλη

Όπως σημειώνει σε αυτή: «εντός εύλογου χρονικού διαστήματος η έρευνα για τους 2 πολιτικούς θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί», με πηγές της Οικονομικής Εισαγγελίας να λένε ότι το «εύλογο χρονικό διάστημα» δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 2 μήνες.

Ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, στην παραγγελία του, επικρίνει τη μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της έρευνας, τονίζοντας ότι οι δύο πολιτικοί ελέγχονται από το 2017 και πλέον μετράει ο 5ος χρόνος που βρίσκονται σε μία άτυπη ομηρεία.

«Η καθυστέρηση δύναται να θεωρηθεί προσβολή του θεμελιώδους δικαιώματος της δίκαιης δίκης όπως ορίζεται από τη ΕΣΔΑ. Δεν έχει σημασία που εσείς αναλάβατε την υπόθεση το Φεβρουάριο του 2021. Ο χρόνος προσμετράται», αναφέρει σύμφωνα με πληροφορίες.

Στα τέλη του περασμένου Ιουνίου, ο κ. Γεωργιάδης είχε υποβάλει αίτημα για επίσπευση της σε βάρος του έρευνας. Κατόπιν αυτού, την 1η Ιουλίου ο κ. Μπαρδάκης ζήτησε εγγράφως από τους εισαγγελείς να τον ενημερώσουν για τις ενέργειες τους, την πορεία της έρευνας τους και πότε αναμένεται η ολοκλήρωση της.

Οι απαντήσεις εστάλησαν πριν λίγες ημέρες και αυτό που διαπιστώθηκε από τον κ. Μπαρδάκη ήταν ότι υπάρχει περίπτωση για περαιτέρω μεγάλη καθυστέρηση.

ÊáôÜèåóç óôïí ¶ñåéï ÐÜãï ôïõ Åõñùðáßïõ Åðéôñüðïõ êáé ðñþçí õðïõñãïý Õãåßáò ÄçìÞôñç Áâñáìüðïõëïõ óôïõò Áíôåéóáããåëåßò ðïõ äéåñåõíïýí ôéò êáôáããåëßåò ãéá ðáñÜôõðïõò äéêïíïìéêïýò ÷åéñéóìïýò áðü åéóáããåëåßò êáôÜ ôçò ÄéáöèïñÜò, ìå åðéêåöáëÞò ôçí ÅëÝíç ÔïõëïõðÜêç, óôï ðëáßóéï ôçò Ýñåõíáò ãéá ôï óêÜíäáëï Novartis, ôçí ÄåõôÝñá 9 Óåðôåìâñßïõ 2019.
(EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Οι οικονομικοί εισαγγελείς καλούνται τώρα να περαιώσουν άμεσα την έρευνα τους για τους κυρίους Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο και αμέσως μετά αυτή που αφορά και τους περίπου 3.000 Έλληνες γιατρούς που ελέγχονται για μίζες από την Novartis.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ