Πρόταση νόμου για ακύρωση του άρθρου 78 για τα δάνεια

Πρόταση νόμου για ακύρωση του άρθρου 78 για τα δάνεια

 

Πρόταση νόμου για την ακύρωση του άρθρου 78 του επενδυτικού νόμου που αφορά στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών που έδωσαν δάνεια σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος.

 

Διαβάστε αναλυτικά την πρόταση Νόμου για τη δανειοδότηση νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και πολιτικών κομμάτων (Με βάση το άρθρο 125 του Κανονισμού της Βουλής)

Αιτιολογική έκθεση

Κύρια καθήκοντα των τραπεζικών ιδρυμάτων κατά τη διαδικασία χρηματοδότησης γενικά, είναι η τήρηση των κανόνων που θέτουν τα όργανα της Πολιτείας, οι εσωτερικοί κανονισμοί κάθε Τράπεζας, αλλά και η εξυπηρέτηση του συμφέροντος των μετόχων τους.

Παράλληλα, υποχρέωση των τραπεζικών ιδρυμάτων είναι η μη εμπλοκή τους σε κομματικά δρώμενα, αλλά και η αποφυγή αλλοίωσης της εκλογικής βούλησης των πολιτών.

Με την παραπάνω πρόταση νόμου, εξαλείφονται οι παραλείψεις και οι τυχόν αδικίες που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από την εφαρμογή του άρθρου 78 του νόμου για τη “Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις”, που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 10/4/2013.

Πρόταση νόμου

Άρθρο 1

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ: Το άρθρο 78 του νόμου για τη “Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις”, που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 10/4/2013,  έχει την έννοια ότι  τα πολιτικά κόμματα δε συμπεριλαμβάνονται στα αναφερόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του ευρύτερου δημοσίου τομέα όπως αυτά αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο.

Η ισχύς της ερμηνευτικής δήλωσης άρχεται από τη στιγμή της ισχύος του παραπάνω νόμου.

Άρθρο 2

Συνιστά απιστία κατά τη έννοια των άρθρων 256 και 390 του Ποινικού Κώδικα για τον πρόεδρο τα μέλη του Δ.Σ και τα στελέχη των τραπεζών με αποφασιστικές αρμοδιότητες, η σύναψη δανείων πάσης φύσεως των οποίων  η  εξυπηρέτηση εξαρτάται από λήψη κρατικών επιχορηγήσεων που προβλέπεται με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, να ληφθούν σε διάστημα πέραν του επομένου δωδεκαμήνου, με ενώσεις προσώπων που στερούνται νομικής προσωπικότητας ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κατά νόμο, ή πολιτικά κόμματα, καθώς και η εν γένει παροχή πιστώσεων σε αυτά, ακόμη και όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) υφίστανται αποφάσεις των θεσμοθετημένων εγκριτικών επιτροπών ή οργάνων κάθε τράπεζας και β) τηρήθηκαν, κατά τη χορήγησή τους, οι σχετικές κανονιστικές πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΠΔΕ).

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ