Mε αυστηρές ποινές απειλεί η ΑΑΔΕ όσους δεν εφαρμόζουν τον νόμο για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα

Με βαριές ποινές απειλούνται οι ασφαλιστικές εταιρείες που δεν θα εφαρμόσουν την νομοθεσία περί ανασφάλιστων οχημάτων και θα εκδίδουν ασφαλιστήριο σε ανασφάλιστο όχημα χωρίς να έχει καταβληθεί πριν το πρόστιμο.

Τα παραπάνω επισημαίνει ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. κ. Γιώργος Πιτσιλής με επείγουσα επιστολή του προς την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.), με την οποία, αφού προηγουμένως εξάρη το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των στελεχών της Α.Α.Δ.Ε. και του Κέντρου Πληροφοριών για όλο το προηγούμενο διάστημα, καλεί την Ε.Α.Ε.Ε. να επισημάνει στις ασφαλιστικές εταιρίες μέλη της τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τον ηλεκτρονικό εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων με σκοπό την εύρυθμη και σύμφωνα με το Νόμο ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας.

Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 4 «Ενέργειες ασφαλιστικής επιχείρησης οχήματος» και του άρθρου 5 «Έλεγχος συμμόρφωσης» της ΠΟΛ 1033/2016 (ΦΕΚ Β΄ 720), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από την ΠΟΛ 1078/2017 (ΦΕΚ Β΄1922), καθορίζουν οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ακόμη και σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας σύνδεσης με την Α.Α.Δ.Ε..

Σημειώνεται ιδιαίτερα η υποχρέωση των ασφαλιστικών εταιριών να προβαίνουν σε έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου για όχημα που έχει εντοπισθεί ως ανασφάλιστο μόνον κατόπιν πληρωμής του ήδη δημιουργηθέντος παραβόλου είναι ρητή (άρθρο 5α παρ. 1 κ.ν. 489/76 και άρθρο 4 της ΠΟΛ 1033/2016, όπως ισχύει). Εξαίρεση από την πληρωμή του παραβόλου επιτρέπεται μόνον στις περιπτώσεις που ρητά επίσης αναφέρονται στην ΠΟΛ 1033/2016, όπως ισχύει (βλ. και σχετική Ανακοίνωση της Α.Α.Δ.Ε., 7.5.2018).

Σύμφωνα με τη συνημμένη επιστολή της Α.Α.Δ.Ε., μετά το πέρας της δίμηνης προθεσμίας που έχει δοθεί για την ασφάλιση των οχημάτων, η Α.Α.Δ.Ε. θα προβεί σε έλεγχο της συμμόρφωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην προβλεπόμενη διαδικασία, αναζητώντας και συγκεντρώνοντας τα στοιχεία των περιπτώσεων Α, Β, και Γ του άρθρου 5 «Έλεγχος συμμόρφωσης» της ΠΟΛ 1033/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή τoυ από την ΠΟΛ 1078/2017 (ΦΕΚ Β΄1922), η οποία επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας εγκυκλίου (συν.2).

Θα πρέπει τέλος να επισημανθεί ότι η αδικαιολόγητη ασφάλιση οχήματος χωρίς την προηγούμενη πληρωμή του οφειλομένου παραβόλου επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 38 του κ.ν. 489/76 λόγω μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του.

Η επιστολή του κ. Γιώργου Πιτσιλή έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την δεύτερη ηλεκτρονική διασταύρωση εντοπισμού ανασφαλίστων».

Κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος,

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων και Υπουργικών Αποφάσεων έφερε εις πέρας την δεύτερη ηλεκτρονική διασταύρωση για τον εντοπισμό, τυχόν, ανασφάλιστων οχημάτων στις 30/4/2018, αξιοποιώντας τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων δημόσιων υπηρεσιών και ιδιωτικών φορέων. Η συνεργασία ιδιαίτερα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε και του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων, το οποίο συγκεντρώνει σύμφωνα με το νόμο τα στοιχεία των ασφαλισμένων οχημάτων στη χώρα μας, υπήρξε κομβικής σημασίας για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διασταύρωσης και θα ήθελα να εξάρω το επίπεδο της συνεργασίας που, όλο το προηγούμενο διάστημα, επετεύχθη καθώς και τα στελέχη των δυο φορέων που εργάστηκαν για αυτό το αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τον Νόμο οι επόμενοι δυο μήνες είναι η περίοδος στην οποία τα ανασφάλιστα οχήματα που εντοπίστηκαν στις 30/4/18 μπορούν να ασφαλιστούν, αφού προηγουμένως έχουν καταβάλει το οφειλόμενο, σύμφωνα με τον κυλινδρισμό τους, παράβολο.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας και της ενημέρωσης που παρέχεται στα μέλη σας, σάς ζητώ να ενημερώσετε τις ασφαλιστικές εταιρείες για την τήρηση της ως άνω διαδικασίας, όπως προβλέπεται στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Ιδιαίτερα δε, σας ζητώ να επισημάνετε τις αλλαγές που επήλθαν στην ΠΟΛ 1033/2016 με την ΠΟΛ 1078/2017 στο άρθρο 4 «Ενέργειες ασφαλιστικής επιχείρησης οχήματος» και στο άρθρο 5 «Έλεγχος συμμόρφωσης» και αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας, καθώς με το πέρας του εν λόγω διμήνου η Α.Α.Δ.Ε θα αναζητήσει και θα συγκεντρώσει τα στοιχεία των περιπτώσεων Α,Β,Γ του αρ. 5 «Έλεγχος συμμόρφωσης» της ΠΟΛ 1033/2016, όπως ισχύει.

Πηγή: nextdeal.gr

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ