Κόκκινα δάνεια: Ποιοι κινδυνεύουν με πλειστηριασμό μετά τις 30 Απριλίου

Με πλειστηριασμό περιουσιακών του στοιχείων κινδυνεύει όποιος κόκκινος δανειολήπτης δεν ρυθμίσει τα χρέη του και δεν ενταχθεί στην πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας έως τις 30 Απριλίου οπότε και θα πάψει να ισχύει το υφιστάμενο πλαίσιο.

Η δικηγόρος Αριάδνη Νούκα περιγράφει στο enikos.gr την επόμενη μέρα μετά την 30η Απριλίου και το τι μέλλει γενέσθαι με όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα βρεθούν “απροστάτευτα” απέναντι στα… χρέη τους.

Γράφει στο enikos.gr η δικηγόρος Αριάδνη Νούκα

Tην 1η Μαΐου 2020 παύει η ισχύς του θεσμικού πλαισίου προστασίας 1ης κατοικίας για όσους έχουν κόκκινα δάνεια καθώς και ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης επιχειρηματικών οφειλών. Στο διάστημα που εμφιλοχωρεί θα λάβει χώρα ευρεία μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου αφερεγγυότητας σε εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την σχετική κοινοτική οδηγία της 20ης Ιουνίου 2019. Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και η σχετική δέσμευση των ελληνικών αρχών στο Εurogroup του περασμένου Δεκεμβρίου.

Ο αρμόδιος Υπουργός πρόσφατα δήλωσε, ότι θα νομοθετηθεί ένα ενιαίο πλαίσιο για όλους, παρά το γεγονός, ότι η κοινοτική οδηγία δεν περιλαμβάνει δεσμευτικούς κανόνες για τους υπερχρεωμένους καταναλωτές, και υποδεικνύει μόνο την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων περί απαλλαγής από τα χρέη και στους καταναλωτές το συντομότερο δυνατόν.

Έτσι το θεσμικό πλαίσιο θα αφορά φυσικά πρόσωπα με ή χωρίς επιχειρηματική ιδιότητα καθώς και νομικά πρόσωπα και για κάθε είδους δανειακές συμβάσεις, (στεγαστικά , καταναλωτικά, επαγγελματικά, επιχειρηματικά δάνεια) καθώς και χρέη στο δημόσιο και τα ταμεία. Χρέη που δεν δύνανται να υπαχθούν στο νέο πλαίσιο είναι οι υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις εν ενεργεία ή πρώην εργαζομένων, απαιτήσεις διατροφής που απορρέουν από οικογενειακές σχέσεις, και απαιτήσεις που απορρέουν από αδικοπρακτική ευθύνη του οφειλέτη. Σημειωτέον ότι με τις νέες νομοθετικές διατάξεις θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν θίγονται κεκτημένα δικαιώματα επαγγελματικών συντάξεων.

Βάσει του νέου νομοθετικού πλαισίου οι οφειλέτες, είτε θα ρυθμίζουν τις οφειλές τους, είτε θα απαλλάσσονται από τα χρέη τους αφού προηγηθεί ρευστοποίηση όλων των περιουσιακών τους στοιχείων, (ακίνητα του οφειλέτη και κινητά, όπως αυτοκίνητο και οικιακό εξοπλισμό, εκτός των ακατάσχετων κ.λ.π) συμπεριλαμβανομένης της πρώτης κατοικίας, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που θα οριοθετηθεί. Η ρευστοποίηση λαμβάνει χώρα με εκποίηση δια πλειστηριασμού.

Για όσα χρέη δύνανται να υπαχθούν σε ρυθμιστικό πλαίσιο θα υφίσταται ένας μηχανισμός προληπτικής αναδιάρθρωσης, αφού προηγηθεί έγκαιρη προειδοποίησης του οφειλέτη που αρχίζει να αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες, προκειμένου να αντιδράσει έγκαιρα, πριν καταστεί αφερέγγυος.

Στο διάστημα που θα ενεργοποιείται ο μηχανισμός προληπτικής αφερεγγυότητας ο οφειλέτης θα τυγχάνει προσωρινής αναστολής των ατομικών διώξεων, είτε με χορήγηση από δικαστική ή διοικητική αρχή, είτε από τον νόμο με στόχο την υποστήριξη των διαπραγματεύσεων σχετικά με το σχέδιο αναδιάρθρωσης. Θα υφίσταται δυνατότητα του οφειλέτη να συνεχίσει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων να λειτουργεί ή τουλάχιστον να διατηρήσει την αξία των περιουσιακών στοιχείων του. Αναστολή δεν θα παρέχεται, όταν ο οφειλέτης επιδεικνύει συμπεριφορά χαρακτηριστική του ότι αδυνατεί να εξοφλήσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη του, όπως μια σημαντική αθέτηση έναντι εργαζομένων ή έναντι φορολογικών αρχών ή κοινωνικοασφαλιστικών φορέων, ή αν πρόκειται για επιχειρηματία, όταν έχει διαπράξει οικονομικό έγκλημα ή όταν η τρέχουσα διαχείριση μιας εταιρείας επιτρέπει το συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία των πιστωτών δεν θα υποστηρίξει την έναρξη των διαπραγματεύσεων, Η αναστολή θα ισχύει για μέγιστη περίοδο έως τεσσάρων μηνών με δυνατότητα παράτασης έως δώδεκα μηνών με δικαστική απόφαση.

Σε περίπτωση ρευστοποίησης όλης της περιουσίας του οφειλέτη, ο καθορισμός των περιουσιακών στοιχείων δεν θα απαιτεί απαραιτήτως τυπική απόφαση ή επικύρωση από δικαστική ή διοικητική αρχή, και θα μπορεί να συνίσταται σε μια απογραφή τους.

Η διαδικαστική πορεία της ρευστοποίησης του συνόλου της περιουσίας του οφειλέτη θα οδηγεί στην απαλλαγή από το χρέος εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που θα οριοθετηθεί, εκτός εάν διακριβωθεί, ότι ο οφειλέτης επέδειξε ανέντιμη συμπεριφορά, η οποία θα συνάγεται ενδεικτικά από την φύση και το ύψος των χρεών, τον χρόνο δημιουργίας των χρεών, τις προσπάθειες του οφειλέτη να τα αποπληρώσει και να εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις του, τις τυχόν ενέργειες του να εμποδίσει τους πιστωτές να πετύχουν την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους.

Το ευεργέτημα της πλήρους απαλλαγής από τα χρέη μετά τη ρευστοποίηση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, θα δύναται να ανακαλείται όταν η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη βελτιώνεται ουσιαστικά λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, όπως λόγου χάρη με την απόκτηση κερδών από λαχειοφόρο αγορά ή με την απόκτηση κληρονομιάς ή δωρεάς.

Μέγα ζήτημα βεβαίως δημιουργείται με τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που δεν δύνανται ν΄ακολουθήσουν οιοδήποτε ρυθμιστικό πλαίσιο των οφειλών τους και εάν αυτές θα τύχουν έστω και στοιχειώδους προστασίας, ενώ ζήτημα ηθικής τάξης προκύπτει και από την έντονη δραστηριοποίηση των funds, τα οποία ως γνωστόν αγοράζουν δανειακές απαιτήσεις έναντι ιδιαίτερα χαμηλών τιμών και θα δύνανται να οδηγούν οφειλέτες σε πτωχευτική κατάσταση με υπέρογκα κέρδη.

Μοιράσου το:
σχολίασε κι εσύ
Ροή
Lifestyle
Κοινωνία
Πολιτική

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.