Ε13: Πώς συμπληρώνεται το έντυπο για delivery και διανομείς – Αναλυτικές οδηγίες

Νέες οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής του Εντύπου Ε13 για κάθε μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι για τις διανομές προϊόντων ( delivery) δίνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στους εργοδότες. Αναλυτικά:

1. Συνοπτική περιγραφή διαδικασίας υποβολής εντύπου

Η πρόσβαση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ πραγματοποιείται από την ιστοσελίδα https://eservices.yeka.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του e-ΕΦΚΑ (ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ).

Επιλέξτε το μενού [ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ] > [Δηλώσεις Χρήσης Μοτοποδηλάτου-Μοτοσυκλέτας] > [Εισαγωγή].

Στη συνέχεια, αφού επιλέξετε το [Παράρτημα] και ως [Είδος Εντύπου] το «Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας» κάντε κλικ στο κουμπί [Εισαγωγή].

Τέλος, συμπληρώστε τα στοιχεία των Ενοτήτων

→ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

→ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ –ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

→ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗ/ΜΗΧΑΝΩΝ

Το Έντυπο Ε13 «Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας» αφού υποβληθεί, λαμβάνει Αρ. Πρωτοκόλλου και Ημερομηνία και μπορεί να εκτυπωθεί ή να αποθηκευτεί ως αρχείο pdf.

2. Αναζήτηση ήδη υποβληθέντων Εντύπων

Επιλέξτε το μενού [ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ] > [Δηλώσεις Χρήσης Μοτοποδηλάτου-Μοτοσυκλέτας] > [Αναζήτηση].

Στη φόρμα που εμφανίζεται συμπληρώστε τα πεδία (φίλτρα) αναζήτησης και κάντε κλικ στο κουμπί [Αναζήτηση]. Με κλικ στο [Επιλογή] εμφανίζεται η Δήλωση, την οποία στη συνέχεια μπορείτε να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε σε μορφή αρχείου pdf.

3. Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης

Το έντυπο «E13:Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας» υποβάλλεται με τη διαδικασία της πλήρους συμπλήρωσης στοιχείων με επιλογή από την αρχική σελίδα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του μενού [ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ] – [Δηλώσεις Χρήσης Μοτοποδήλατου – Μοτοσυκλέτας] – [Εισαγωγή] ή [Για να καταχωρήσετε Δηλώσεις Χρήσης Μοτοποδήλατου – Μοτοσυκλέτας, πατήστε εδώ:].

από την αρχική σελίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επιλέγεται το παράρτημα της επιχείρησης-εργοδότη από τη λίστα των παραρτημάτων που έχουν απογραφεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ ή του TAXIS. Στη συνέχεια επιλέξτε «Είδος Δήλωσης» [Ε13: ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ Ή ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ] και κάντε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή».

Όταν στη λίστα που ανοίγει δεν εμφανίζεται κανένα παράρτημα, τότε επιλέξτε το μενού [Μητρώα] -[Στοιχεία Εργοδότη] και ελέγξτε ότι δεν είναι κενό κανένα από τα πεδία: α) (Δ.Ο.Υ. ή β)μόνο σε περίπτωση φυσικού προσώπου: Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατέρα. Εφόσον κάποιο/α από τα πεδία είναι κενό/α, θα πρέπει να ακολουθήσετε την διαδικασία Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη στο αρμόδιο παράτημα e-ΕΦΚΑ για να καταχωρηθούν τιμές στα προαναφερθέντα κενά πεδία. Αμέσως μετά την ενημέρωση των πεδίων από τον e-ΕΦΚΑ, θα εμφανίζεται και η λίστα των παραρτημάτων.

Κατάσταση Υποβολής

Μετά από την επιλογή του παραρτήματος και του είδους του εντύπου και αφού κάνετε κλικ στο [Εισαγωγή], δημιουργείται από το σύστημα έντυπο σε «προσωρινή» κατάσταση και εμφανίζεται η κύρια οθόνη εισαγωγής. Όταν το έντυπο υποβληθεί επιτυχώς, η κατάστασή του αλλάζει σε «υποβληθείσα». Για να συνεχίσετε, μετά από διακοπή, μια προσωρινή υποβολή επιλέξτε [ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ] – [Δηλώσεις Χρήσης Μοτοποδήλατου – Μοτοσυκλέτας] – [Αναζήτηση] ή [Για να δείτε τις Δηλώσεις Χρήσης Μοτοποδήλατου – Μοτοσυκλέτας, πατήστε εδώ:]. Στο κριτήριο αναζήτησης [Κατάσταση Υποβολής] επιλέξτε την τιμή «Προσωρινή», κάντε κλικ στο [Αναζήτηση] και στη λίστα με τα προσωρινά έντυπα που εμφανίζεται κάντε κλικ στο κουμπί [Διαχείριση] του υπό υποβολή εντύπου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΜΑΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:

Συμπληρώνονται από το σύστημα μετά την οριστικοποίηση του εντύπου.

ΠΕΔΙΑ «e-ΕΦΚΑ»

Τα πεδία «Α.Φ.Μ.», «ΕΠΩΝΥΜΙΑ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ», συμπληρώνονται αυτόματα μέσω της διαλειτουργικότητας με το ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ.

Το πεδίο [ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ] λαμβάνει αυτόματα την τιμή «Ναι»

– όταν τα πεδία [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ] και [ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ] για ένα η περισσότερα οχήματα του εντύπου αναφέρονται σε χρόνο προγενέστερο από τον χρόνο υποβολής, ο οποίος καταγράφεται από το σύστημα στο πεδίο [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ], είτε

– όταν το πεδίο [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ] για ένα η περισσότερα οχήματα του εντύπου αναφέρεται σε χρόνο προγενέστερο και μεγαλύτερο των τριών ημερών από τον χρόνο υποβολής ([ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ]).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΔΙΑ «e-ΕΦΚΑ»

Τα πεδία «ΕΠΩΝΥΜΙΑ», «Α.Μ.Ε.», «Α.Φ.Μ.», «Δ.Ο.Υ.», «Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΙΚΑ», «ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ» και «ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΚ/ΤΟΣ ΙΚΑ» συμπληρώνονται αυτόματα μέσω της διαλειτουργικότητας με το ΠΣ e-ΕΦΚΑ.

Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των παραπάνω πεδίων, ακολουθείται η από τον ΕΦΚΑ καθορισμένη διαδικασία μεταβολής στοιχείων εργοδότη.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΠΕ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ

Επιλέγεται από λίστα η Υπηρεσία του ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το παράρτημα της επιχείρησης-εργοδότη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Αναγράφεται κάθε χρήσιμη διευκρίνιση που αφορά το προς υποβολή έντυπο.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ – ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Εισάγετε τον Α.Φ.Μ. του νομίμου εκπροσώπου στο αντίστοιχο πεδίο και κάντε κλικ στο [Έλεγχος]. Εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι απογεγραμμένος στον ΕΦΚΑ και δεν έχει λήξει η θητεία του, τα πεδία συμπληρώνονται αυτόματα μέσα από τη διασύνδεση με το ΟΠΣ του e-ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των παραπάνω πεδίων, ακολουθείται η από τον ΕΦΚΑ καθορισμένη διαδικασία «Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ/ΜΗΧΑΝΩΝ

Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Προσθήκη», ανοίγει κάθε φορά η καρτέλα συμπλήρωσης στοιχείων νέου μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

Συμπληρώνεται ο αριθμός Κυκλοφορίας μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΝΟΜΗ ή ΚΑΤΟΧΗ:

Επιλογή ανάλογα με την περίπτωση από την λίστα τιμών (Εργοδότης ή Εργαζόμενος). Στην περίπτωση που την ιδιοκτησία νομή ή κατοχή του μοτοποδήλατου ή της μοτοσυκλέτας την έχει ο Εργαζόμενος συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα πεδία ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα και Όνομα Πατρός.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ και ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:

Συμπληρώνεται η ημερομηνία και η ώρα έναρξης χρήσης του μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας από την επιχείρηση για πρώτη φορά.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:

Συμπληρώνεται η ημερομηνία λήξης χρήσης του μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας με νέα υποβολή του εντύπου εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που θα διακοπεί η χρήση αυτή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Καταχωρούνται τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες, που αφορούν το προς χρήση μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα.

Προσοχή!!!

Πριν την οριστική υποβολή απαιτείται επανέλεγχος των δηλωθέντων στοιχείων δεδομένου ότι, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή:

-Ως ημερομηνία υποβολής του εντύπου θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρησης αυτών στο σύστημα με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα – εργοδότη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου.

-Η ορθότητα και η ακρίβεια των στοιχείων που συμπληρώνονται στα πεδία του εντύπου καθώς και η τήρηση των διατάξεων αποτελούν ευθύνη του εργοδότη ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου.

-Παρατίθενται ακολούθως οι σημαντικότερες διατάξεις της Υ.Α. 49091/Δ1.14744/04.12.2020 (ΦΕΚ 5474 Β’) Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β΄3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2 …… παρ. 3, 4 και 5

3. Στο άρθρο 5 «Προθεσμίες» της υπ’ αρ. πρωτ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’ 3520) απόφασης προστίθεται παράγραφος 24 ως εξής:

«5.24 Ι. Ο υπόχρεος εργοδότης υποβάλλει για κάθε μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57) που θα χρησιμοποιείται από εργαζόμενό του, κατά την εκτέλεση της εργασίας του, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, το έντυπο Ε13, έως και την ημερομηνία χρήσης του/της για πρώτη φορά και σε κάθε περίπτωση πριν από τη χρήση αυτή.

ΙΙ. Ο υπόχρεος εργοδότης υποβάλλει αντίστοιχα στο έντυπο Ε13, για κάθε μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57) που έχει καταχωριστεί στο έντυπο αυτό, τη λήξη της χρήσης αυτής από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που θα διακοπεί η χρήση αυτή.».

4. Στο Άρθρο 6 «Εκπρόθεσμη υποβολή» της υπ’ αρ. πρωτ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’ 3520) απόφασης αντικαθίσταται η παράγραφος 1 ως εξής:

«6.1 Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών, ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι δυνατή (με την εξαίρεση του εντύπου Ε13), αλλά ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής των εντύπων του άρθρου 2 της παρούσας.».

5. Στο Άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις – Εξαιρέσεις» προστίθεται παράγραφος 18 ως εξής:

«14.18 Ι. Το έντυπο Ε13 υποβάλλεται από τους υπόχρεους εργοδότες έως και 20-12-2020, για μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57), που:

i) χρησιμοποιείται ήδη ή

ii) θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά, έως και την 20η-12-2020 για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων από εργαζόμενό του.

ΙΙ. Η προθεσμία που προβλέπεται στην περίπτωση Ι της παραγράφου 24 του άρθρου 5 δεν ισχύει για τη μεταβατική περίοδο.

ΙΙΙ. Η προθεσμία που προβλέπεται στην περίπτωση Ι της παραγράφου 24 του άρθρου 5 ισχύει από 21- 12-2020.».

Πηγή: enikonomia.gr

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ