«Ανοίγουν» οι ειδικότητες πτυχιούχων ΑΕΙ για τους Τεχνικούς Ασφαλείας – Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ

«Ανοίγουν» οι ειδικότητες των πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) που θα μπορούν να τοποθετούνται από επιχειρήσεις αλλά και από το Δημόσιο ως Τεχνικοί Ασφαλείας: Η εν λόγω ιδιότητα συνιστά επί της ουσίας Θεσμικό όργανο και την καλύπτουν άτομα με συγκεκριμένες ειδικότητες όπως αυτές έχουν καθοριστεί από την πολιτεία. Μια νέα υπουργική απόφαση, έρχεται να «εμπλουτίσει» την λίστα με τους απόφοιτους ΑΕΙ που έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν τα εν λόγω καθήκοντα.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Για παράδειγμα μία από αυτές είναι των Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών, ειδικότητα που είχε καταθέσει το σχετικό αίτημα από το 1988 και οι οποίοι θα μπορούν πλέον να ασκούν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας.

Ο τεχνικός ασφαλείας αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο. Για τον υπολογισμό του ετήσιου χρόνου απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας  οι επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται με βάση την επικινδυνότητα τους ως εξής:

  • Κατηγορία Α (υψηλή επικινδυνότητα)
  • Κατηγορία Β (μέση επικινδυνότητα)
  • Κατηγορία (χαμηλή επικινδυνότητα)

 Ο ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας

Με τη νέα Υπουργική Απόφαση (σ.σ: επισυνάπτεται ολόκληρη η απόφαση και η λίστα «νέων» και «παλαιών» ειδικοτήτων στο τέλος του κειμένου), όπως προαναφέρθηκε αυξάνονται οι ειδικότητες πτυχιούχων μηχανικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ), που μπορούν να ασκούν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας.

O Τεχνικός Ασφαλείας είναι το Θεσμικό όργανο που έχει προβλεφθεί από την νομοθεσία για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας. Οι αρμοδιότητές του είναι συμβουλευτικές και παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

Οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας περιγράφονται με τις διατάξεις του  άρθρου 14 του κώδικα  νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του  ν.3850/2010. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη. Συγκεκριμένα:

  1. O τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Tις γραπτές υποδείξεις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. O εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ αυτό το βιβλίο.
  2. Eιδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:

α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.

β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

  1. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:

α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.

β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.

γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων,  να αναλύει τα αποτελέσματα των ερευνών, να τα αξιολογεί και να προτείνει μέτρα αποτροπής παρόμοιων ατυχημάτων.

δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.

  1. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:

α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

β) να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις Τεχνικού Ασφαλείας

  1. H άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν από τον εργοδότη και άλλων καθηκόντων πέραν του ελάχιστου ορίου ωρών απασχόλησής ως τεχνικού ασφάλειας.
  2. O τεχνικός ασφάλειας έχει κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Tυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
  3. O τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ