• 11 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ Χανίων

  8:11 πμ, Τετάρτη 04 Σεπ 2013 8:11 πμ, Τετάρτη 04 Σεπ 2013

  11 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ Χανίων

  Έντεκα άτομα θα προσληφθούν στη ΔΕΗ στα Χανιά και οι αιτήσεις έχουν ήδη αρχίσει να κατατίθενται.

  Συγκεκριμένα η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Χανίων που εδρεύει στην Ξυλοκαμάρα Νεροκούρου του Νομού Χανίων, και συγκεκριμένα τους εξής:

  2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών Υποσταθμών

  6 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών

  1 ΔΕ Συγκολλητών

  2 ΥΕ Εργατών/τριών

  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./Κλάδος ΑΗΣ Χανίων - Τ.Θ. 234, Τ.Κ. 73100 -ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗΣ απευθύνοντάς την στην Γραμματεία υπόψιν κ.κ. ΑΒΕΡΚΑΚΗ Ε., ΜΟΦΟΡΗ Ε. (τηλ. επικοινωνίας: 28210 24208, 28210-24248).

  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Χανίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Υποβολή αιτήσεων από 02.09.13 έως 11.09.2013.

  Πηγή: flashnews.gr

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα