• ΥΠ.ΕΣ:Λύση για την εκπρόθεσμη δήλωση γέννησης

  6:06 μμ, Τρίτη 07 Ιάν 2014 6:06 μμ, Τρίτη 07 Ιάν 2014

  ΥΠ.ΕΣ:Λύση για την εκπρόθεσμη δήλωση γέννησης

  Εντολή στις Υπηρεσίες του Υπουργείου να επιλυθεί άμεσα το κρίσιμο ζήτημα της διαδικασίας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών σχετικά με τη δήλωση εκπρόθεσμης γέννησης, έδωσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά την γνωστοποίηση της Έκθεσης του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) που διαπίστωσε σημαντικά στοιχεία κακοδιοίκησης.

  Ο έλεγχος είχε ως αντικείμενο τη νομιμότητα της διαδικασίας καταχώρισης ληξιαρχικών πράξεων γέννησης κατά τα έτη 2011 – 2013, δεδομένου ότι από το Μάιο του 2012 εντοπίσθηκε ασυνήθιστα μεγάλη αύξηση των γεννήσεων που δηλώθηκαν εκπρόθεσμα.

  Συγκεκριμένα, από τις 545 περιπτώσεις εκπρόθεσμων δηλώσεων γέννησης και καταχώρισης ισάριθμων ληξιαρχικών πράξεων (2 για το έτος 2011, 163 για το έτος 2012 και 380 έως 23 Οκτωβρίου 2013), που εξετάστηκαν, διαπιστώθηκε ότι το Ληξιαρχείο προέβη στην έκδοση ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, χωρίς προηγουμένως να έχει προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την επαλήθευση των δηλωθέντων πραγματικών γεγονότων και στοιχείων, παρότι:

  1. Σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων οι γονείς δήλωσαν και οι μάρτυρες βεβαίωσαν, ταυτόχρονα, με μία δήλωση έκαστος, περισσότερες από δύο γεννήσεις (ακόμη και επτά), που έλαβαν χώρα σε μακρύ χρονικό διάστημα (ακόμη και 17 έτη) πριν από την ημερομηνία της δήλωσης.

  2. Γονείς και μάρτυρες προέβαιναν κατ’ επανάληψη σε συμπληρωματικές δηλώσεις γέννησης τέκνων, που είχαν παραλείψει να δηλώσουν κατά την αρχική τους δήλωση, παρότι τα τέκνα είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της προηγούμενης ή αρχικής δήλωσής τους.

  3. Δηλώθηκαν από γονείς και βεβαιώθηκαν από μάρτυρες με υπεύθυνες δηλώσεις, γεννήσεις από την ίδια μητέρα, μεταξύ των οποίων μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερου του έτους ή υπολείπεται του μέσου χρόνου κύησης.

  4. Ως τόπος γέννησης δηλώθηκαν: α) διευθύνσεις που δεν εμπίπτουν στα διοικητικά όρια του δήμου Αθηναίων και συνεπώς δεν έπρεπε να καταχωρηθούν στο Ληξιαρχείο Αθηνών, β) ανύπαρκτες ταχυδρομικές διευθύνσεις, γ) διευθύνσεις επαγγελματικών κτιρίων (κτίρια γραφείων και εμπορικών καταστημάτων, κατάστημα τράπεζας, κέντρο διασκέδασης). Σημειώνεται ότι οι ως άνω ταχυδρομικές διευθύνσεις έχουν καταχωρηθεί και στις αντίστοιχες ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, ως τόπος κατοικίας των γονέων.

  5. Η συντριπτική πλειονότητα των γονέων δεν ήταν δημότες Αθηναίων, αλλά δημότες άλλων δήμων της Αττικής ή της Επικράτειας.

  Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του ΣΕΕΔΔ, πέραν των ανωτέρω, η ελεγχόμενη υπηρεσία, στο σύνολο σχεδόν των εκπρόθεσμων δηλώσεων γέννησης (ποσοστό 95%), δεν απαίτησε την υποβολή γραπτής υπεύθυνης δήλωσης της μητέρας ή του πατέρα, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, όταν δεν προσκομίζεται πιστοποιητικό ιατρού ή μαίας.

  Επιπλέον, η υπηρεσία δεν επέδειξε την προσήκουσα επιμέλεια για την ορθή και πλήρη συμπλήρωση των ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, καθώς εκδόθηκαν πράξεις χωρίς να περιλαμβάνονται τα οριζόμενα από το νόμο στοιχεία (π.χ. ώρα τοκετού, αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, υπογραφή του δηλούντος), ενώ σε πολλές περιπτώσεις, τα στοιχεία που βεβαιώνονται με τη ληξιαρχική πράξη, όπως ο τόπος κατοικίας και η οικογενειακή κατάσταση του δηλούντος, δεν προκύπτουν από τα αντίστοιχα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

  Για όλους τους παραπάνω λόγους, το ΣΕΕΔΔ, διατύπωσε προτάσεις για τη διασφάλιση της διαδικασίας καταχώρισης ληξιαρχικών πράξεων γέννησης. Το ΣΕΕΔΔ ζήτησε επιπλέον από τον δήμαρχο Αθηναίων να προβεί σε πειθαρχικό έλεγχο των υπεύθυνων υπαλλήλων του Ληξιαρχείου Αθηνών, ενώ διαβίβασε την έκθεση επιθεώρησης - ελέγχου στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, καθώς και στη Διεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών για τις δικές τους ενέργειες.

  Οι ρυθμίσεις του υπουργείου Εσωτερικών

  Με αφορμή τα ανωτέρω η εντολή του Υπουργού Εσωτερικών κ. Γιάννη Μιχελάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου αναφέρεται σε σειρά ρυθμίσεων όπως:

  A) Τη δυνατότητα επαναφοράς της ρύθμισης περί χορήγησης άδειας από τον αρμόδιο Εισαγγελέα σε περίπτωση καταχώρισης εκπρόθεσμης δήλωσης γέννησης, όπως προέβλεπε προϊσχύουσα διάταξη νόμου, σε συνδυασμό με την πρόταση Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. 16157/2005(ΦΕΚ Β΄434) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που ο τοκετός έγινε χωρίς την παρουσία ιατρού ή μαίας η γέννηση να δηλώνεται μόνο κατόπιν άδειας του αρμοδίου εισαγγελέα ή ειρηνοδίκη.

  Β) Την επαναφορά της προϊσχύουσας διαδικασίας ως προς τον τρόπο είσπραξης των προστίμων σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης δήλωσης της γέννησης, σύμφωνα με την οποία τα πρόστιμα εισπράττονται δια της υποβολής ισόποσων παραβόλων τα οποία επισυνάπτονται στη δήλωση της γέννησης στο Ληξιαρχείο, πριν την έκδοση της αντίστοιχης ληξιαρχικής πράξης.

  Γ) Τη δυνατότητα εισαγωγής δικλείδων διασφάλισης της ορθότητας των στοιχείων που εισάγονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων και

  Δ) Τη διασφάλιση της τήρησης της υποχρέωσης ότι τόσο η παραλαβή όσο και η συμπλήρωση των ληξιαρχικών πράξεων, με πλήρη και ακριβή στοιχεία, θα γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις και θα εκπληρώνεται σε κάθε περίπτωση η υποχρέωση δειγματοληπτικού ελέγχου ως προς την εξακρίβωση της ορθότητας των δηλωθέντων στοιχείων .

  Τέλος να επισημανθεί πως όπως έχει δηλώσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος στο προσεχές νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών θα εισαχθεί διάταξη που θα διασφαλίζει το αδιάβλητο της μητρότητας κάθε νεογέννητου παιδιού. Σε όσα μωρά γεννιούνται σε νοσοκομείο θα χρειάζεται , όπως προβλέπει ήδη ο νόμος, πιστοποίηση τόσο από τον γιατρό όσο και από το νοσοκομείο. Για όσα παιδιά γεννιούνται εκτός μαιευτηρίου θα απαιτείται η χρήση αδιαμφισβήτητων μέσων της τεχνολογίας, της ιατρικής και του Δικαίου.

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα