• Βουλευτές της ΝΔ ζητούν το κούρεμα κόκκινων δανείων

  6:17 μμ, Πέμπτη 17 Οκτ 2013 6:17 μμ, Πέμπτη 17 Οκτ 2013
  Βουλευτές της ΝΔ ζητούν το κούρεμα κόκκινων δανείων

  Πρόταση νόμου για το κούρεμα των κόκκινων δανείων πρώτης κατοικίας κατά 25% κατέθεσαν έξι βουλευτές της ΝΔ με πρωτοβουλία του βουλευτή Καρδίτσας Παύλου Σιούφα.

  Την πρόταση νόμου υπογράφουν επίσης οι βουλευτές:

  Χρήστος Κέλλας, Λάρισας

  Ανδρέας Μαρίνος, Ηλείας

  Εμμανουήλ Κόνσολας, Δωδεκανήσου

  Απόστολος Βεσυρόπουλος, Ημαθίας

  Άννα Καραμανλή, Β’ Αθηνών

  Σύμφωνα με την κατατεθείσα πρόταση νόμου, ζητείται το κούρεμα των στεγαστικών δανείων Α' κατοικίας κατά ποσοστό 25% του κεφαλαίου που απέμενε την 30η Σεπτεμβρίου 2013. Η διάταξη αυτή είναι υποχρεωτική για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας καθώς και για τις εταιρείες προς τις οποίες τυχόν έχουν εκχωρηθεί τα δάνεια αυτά. Για τα δάνεια σε υπερημερία στο περικοπτόμενο ποσό περιλαμβάνονται οι ληξιπρόθεσμες χρεολυτικές δόσεις, οι δε δανειολήπτες υποχρεούνται για να τύχουν της περικοπής, να εξοφλήσουν τους τόκους των δόσεων αυτών.

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

  Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»

  Ι. Επί της Αρχής

  Μία μεγάλη κατηγορία Ελλήνων πολιτών που βρέθηκε λόγω της κρίσεως και των επιπτώσεών της σε ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική κατάσταση, είναι οι δανειολήπτες στεγαστικών δανείων και ειδικώτερα οι εξ αυτών μισθωτοί. Ως γνωστόν, με τα οικονομικά δεδομένα της προ κρίσης εποχής, πήραν δάνεια προκειμένου να αγοράσουν σπίτι για κατοικία τους με τοκοχρεωλύσια μεν υψηλά, πλην όμως καλυπτόμενα από τις τότε αποδοχές τους. Οι συνεχείς όμως περικοπές και η μεγάλη μείωση του οικογενειακού ή του ατομικού εισοδήματος, καθιστούν σήμερα εξαιρετικά δυσχερή ή και αδύνατη την εξυπηρέτηση των δανείων αυτών.

  Περαιτέρω η πτώση της αγοράς ακινήτων δεν επιτρέπει στους ιδιοκτήτες – δανειολήπτες να προβούν στην πώλησή τους, σε τιμές τέτοιες που θα εξοφλούσαν τουλάχιστον το δάνειο.

  Η μόνη οδός που θα βγάλει από το αδιέξοδο χιλιάδες νοικοκυριά, είναι προφανές ότι είναι αυτή του "κουρέματος" του κεφαλαίου των δανείων αυτών σε συνδυασμό με την παράταση του χρόνου εξοφλήσεως, ώστε να μειωθεί το τοκοχρεωλύσιο και τα δάνεια να επανέλθουν σε κανονική λειτουργία.

  Είναι ανάγκη, να γίνει μείωση του κεφαλαίου του δανείου κατά ποσοστό 25%, ποσοστό, εξ άλλου που ούτε οι Τράπεζες αναμένουν να εισπράξουν λόγω της πτώσεως των εμπορικών αξιών των ακινήτων, ενώ εξ άλλου η αναγκαστική εκποίηση των ακινήτων υπερήμερων οφειλετών, θα οδηγήσει σε πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα.

  Έτσι π.χ. ένας δανειολήπτης στεγαστικού δανείου που οφείλει κατά κεφάλαιο σήμερα ποσό €100.000, θα οφείλει μετά την ρύθμιση ποσό €75.000, το οποίο θα διαμοιρασθεί σε μικρότερες δόσεις τοκοχρεωλυσίου στον χρόνο που απομένει.

  Έτσι, θα μπορούν οι δανειολήπτες, να εξοφλούν τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις και θα εξυγειανθούν τα σχετικά δανειακά χαρτοφυλάκια των Τραπεζών επ' ωφελεία όλων, των δανειοληπτών, της κοινωνίας, των Τραπεζών και εν τέλει της Οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής και ειρήνης.

  Το ‘κούρεμα’ των στεγαστικών δανείων εκτός του ότι δεν στοιχίζει στο Κράτος, αποτελεί μέσα στις δύσκολες στιγμές που διέρχεται ο Ελληνικός λαός, ένα κοινωνικό αντίδωρο γι’ αυτόν και ειδικώτερα για τον μισθωτό που τόσο έχει πληρώσει και πληρώνει την κρίση.

  ΙΙ. Επί των άρθρων

  Με το άρθρο 1: Θεσπίζεται η υποχρέωση όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και των εταιρειών προς τις οποίες έχουν εκχωρηθεί οι οφειλές από στεγαστικά δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας, να περικόψουν ποσοστό 25% (η "περικοπή") από το κεφάλαιο του δανείου που οφειλόταν στις 30 Σεπτεμβρίου του έτους 2013. Στο 25% θα περιληφθούν και οι τυχόν μη εξοφληθείσες δόσεις για το έτος 2013.

  Με το άρθρο 2: Προβλέπεται η μείωση των χρεωλυσίων, ενώ οι δόσεις θα παραμείνουν κατ’ αριθμόν οι ίδιες, μειωμένες όμως κατά ποσό, αφού το οφειλόμενο κεφάλαιο μειώνεται κατά 25%.

  Με το άρθρο 3: Το πιστωτικό ίδρυμα μετά από αίτηση του οφειλέτη, εντός 30 ημερών από της υποβολής της αιτήσεως, υποχρεούται να περικόψει το κεφάλαιο του οφειλομένου στις 30-9-2013 δανείου κατά ποσοστό 25% και να παραδώσει στον οφειλέτη κατάσταση στην οποία θα περιέχονται οι καινούργιες χρεωλυτικές δόσεις. Η περικοπή θα ανάγεται κατά χρόνο στην 1-10-2013, με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου του άρθρου 1.

  Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»

  Άρθρο 1ο

  Από της 1ης Οκτωβρίου 2013 όλα τα στεγαστικά δάνεια που έχουν ληφθεί από οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα για αγορά πρώτης κατοικίας, περικόπτονται κατά το εναπομένον την 30ην Σεπτεμβρίου 2013 κεφάλαιο κατά ποσοστό 25%. Η διάταξη αυτή είναι υποχρεωτική για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας καθώς και για τις εταιρίες προς τις οποίες τυχόν έχουν εκχωρηθεί τα δάνεια αυτά.

  Για τα δάνεια σε υπερημερία στο περικοπτόμενο ποσό περιλαμβάνονται οι ληξιπρόθεσμες χρεωλυτικές δόσεις, οι δε δανειολήπτες υποχρεούνται για να τύχουν της περικοπής, να εξοφλήσουν τους τόκους των δόσεων αυτών.

  Άρθρο 2ο

  Το εναπομένον κεφάλαιο του δανείου (το ενεργό δάνειο) θα επανυπολογισθεί τοκοχρεωλυτικά, και θα εξοφληθεί στην απομένουσα δανειακή περίοδο του δανείου, όπως αυτή είχε συμφωνηθεί με την αρχική σύμβαση δανείου, με τις ίδιες αριθμητικά δόσεις και με το συμφωνηθέν επιτόκιο.

  Άρθρο 3ο

  Τα πιστωτικά ιδρύματα μετά από αίτηση του οφειλέτη που πρέπει να υποβληθεί από τον δανειολήπτη σε περίοδο τριών μηνών από την δημοσίευση του παρόντος νόμου, υποχρεούνται εντός 30 ημερών από της υποβολής της αιτήσεως, να προβούν στην περικοπή του άρθρου 1 του παρόντος, να αναμορφώσουν τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις σύμφωνα προς το άρθρο 2 και να παραδώσουν στον οφειλέτη κατάσταση στην οποία θα αναφέρονται οι καινούργιες χρεωλυτικές δόσεις.

  Η περικοπή θα ανάγεται κατά χρόνο στην 1-10-2013.

  Άρθρο 4ο

  Σε περίπτωση υπερημερίας του δανειολήπτου εν σχέσει προς δύο συνεχόμενες ή τρεις οποιεσδήποτε δόσεις, ο δανειστής θα δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματά του και να αξιώσει το σύνολο της παλαιάς πριν την περικοπή οφειλής.

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα