Τι εισφορές θα πληρώσουν οι διαχειριστές των επιχειρήσεων – Όλα όσα αλλάζουν

Γράφει ο φοροτεχνικός Βαγγέλης Αμπελιώτης

Για το θέμα της υπαγωγής στην ασφάλιση της αμοιβής των διαχειριστών σε ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ εταιρείες δίνει χρήσιμες πληροφορίες ο φοροτεχνικός Βαγγέλης Αμπελιώτης, επισημαίνοντας τις αλλαγές και τα προβλήματα που προκύπτουν.

Α) ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ

Μέλη εταίροι που ασκούν παράλληλα και καθήκοντα διαχείρισης στην εταιρεία και λαμβάνουν αμοιβή, για το ποσό της αμοιβής αυτής καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές με βάση το άρθρο 38 ν. 4387/2016.

Οι ασφαλιστικές εισφορές για το ποσό αυτό της αμοιβής υπολογίζονται για κύρια ασφάλιση, ασθένεια σε είδος και χρήμα και επικουρική κάλυψη.

Τα πρόσωπα αυτά δεν δηλώνονται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Β) ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΚΕ

Οι αμοιβές που λαμβάνουν οι διαχειριστές των ΙΚΕ εισφοροδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 ν. 4387/2016. Οι εισφορές καταβάλλονται επί του εισοδήματος που προκύπτει από την αμοιβή διαχείρισης.

Ο εταίρος Μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είναι και διαχειριστής καταβάλλει εισφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4387/2016επί του αθροίσματος των εισοδημάτων που προέρχονται από την άσκηση των δύο δραστηριοτήτων μέρισμα και αμοιβή διαχείρισης και δεν υποβάλλονται με ΑΠΔ αλλά οι εισφορές υπολογίζονται με την ετήσια εκκαθάριση των εισοδημάτων.

Γ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

Η ημερομηνία έναρξης εισφοροδότησης μόνο επί των αμοιβών διαχείρισης με το άρθρο 38 ν. 4387/2016 ορίζεται η 1/6/2018.

Δ) ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η απεικόνιση ασφάλισης της αμοιβής των διαχειριστών ΟΕ, ΕΕ-ΕΠΕ περιλαμβάνεται στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ).

Οι ήδη εγγεγραμμένοι εργοδότες θα συμπεριλάβουν τους διαχειριστές ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ στην ΑΠΔ που υποβάλλουν για το λοιπό απασχολούμενο προσωπικό. Όσοι δεν έχουν απογραφεί ως εργοδότες στον ΕΦΚΑ θα πρέπει να απογραφούν στο Μητρώο Εργοδοτών-Εισφερόντων.

Ο ΚΑΔ (κωδικός δραστηριότητας) για τις αμοιβές διαχειριστών ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ είναι ο «0832» ο κωδικός ειδικότητας είναι ο «000858». Ο κωδικός πακέτου κάλυψης (Κ.Π.Κ.) ο «1106». Ο τύπος αποδοχών είναι ο «01» και για ημέρες ασφάλισης το πεδίο «37».

Όλα τα ανωτέρω ορίζονται στην εγκύκλιο 21/19 του ΕΦΚΑ.

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΛΛΑΓΕΣ

Εισφορές που προκύπτουν από για τις μηνιαίες αμοιβές των διαχειριστών ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι 30/6/2019 για να θεωρηθούν εμπρόθεσμες. Για αποφυγή όμως υποβολής εκ νέου αρχείου βεβαιώσεων από μισθωτή εργασία θα πρέπει να καταβληθούν έως 28/6/2019. Αν η καταβολή των εισφορών του έτους 2018 (1/6/2018 έως 31/12/2018) γίνει μέχρι 30/6/2019 (ή καλύτερα 28/6/2019) τότε αυτές θα εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα του 2018, διαφορετικά η καταβολή των εισφορών μετά την ημερομηνία αυτή οδηγούν σε έκπτωση των εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα του 2019.

Συνεπώς, όσοι θα υποβάλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (εταιρικής μορφής ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ) αν καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των αμοιβών διαχειριστών μέχρι τέλος Ιουνίου 2019, θα πρέπει να αφαιρέσουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους τα ποσά αυτών των ασφαλιστικών εισφορών. Όταν όμως δεν γνωρίζουν αν έχουν δυνατότητα να πληρώσουν μέχρι 30/6/2019 (ή 28/6/2019) δεν θα μπορούν να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος γιατί δεν θα γνωρίζουν σε ποια περίοδο θα δηλώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα ποσά που θα χρειαστεί να καταβληθούν είναι μεγάλα και ίσως θα έπρεπε να δοθεί η δυνατότητα τμηματικής καταβολής. Άλλωστε, μέχρι 30/6/2019 είναι η καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων εισοδήματος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Θα πρέπει να δοθεί παράταση στην υποβολή δηλώσεων σε ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ εταιρείες

Ένα επιπλέον πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν οι εταιρείες αυτές είναι ότι θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις φόρου μισθωτών, αφού με την νέα εκκαθάριση τα φορολογητέα ποσά των αμοιβών των διαχειριστών μειώνονται ανάλογα με τα ποσά που αντιστοιχούν στις κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών. Ως προς το χαρτόσημο 1,2% στις αμοιβές διαχείρισης δεν επέρχονται αλλαγές, αφού επιβάλλεται επί της μεικτής αμοιβής. Ως προς το φόρο μισθωτών και εισφορές αλληλεγγύης θα τύχουν επιστροφής, αφού μειώνεται η φορολογητέα αμοιβή των μισθών διαχειριστών.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1Ο

Θα πρέπει οι ΑΠΔ να υποβληθούν στον ΕΦΚΑ με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο και όχι ηλεκτρονικά.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2Ο

Θα πρέπει οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου μισθωτών να υποβληθούν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και όχι ηλεκτρονικά, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ΦΜΥ μέσω διαδικτύου. Πόσες χιλιάδες τροποποιητικές δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν ίσως και εκατοντάδες!!!

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3Ο

Ποιο είναι το ποσό που θα απαιτηθεί να επιστρέψουν οι Δ.Ο.Υ. ;

Σε πόσο χρονικό διάστημα;

Με ποια διαδικασία;

Όλα αυτά πρέπει να απαντηθούν άμεσα!!!

Οι καταβολές των εισφορών στον ΕΦΚΑ με την εγκύκλιο 21/19 έχουν ορισθεί πότε και πως θα καταβληθούν!

Η επιστροφή φόρου μισθωτών και εισφοράς αλληλεγγύης πότε και πώς θα γίνει;

Δύο μέτρα και δύο σταθμά!!

Μοιράσου το:
σχολίασε κι εσύ
Ροή
Lifestyle
Κοινωνία
Πολιτική

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.