• Αυτασφάλιση για συνταξιοδότηση

  7:41 πμ, Τετάρτη 19 Σεπ 2012 7:41 πμ, Τετάρτη 19 Σεπ 2012

  Χιλιάδες άνεργοι, ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, μπορούν τώρα να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα ένσημα για την συνταξιοδότηση τους, σύμφωνα με εγκύκλιο του Ιδρύματος που δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης του χρόνου αυτασφάλισης των απολυμένων 55 έως 64 ετών και για τη λήψη μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος.

  Ειδικότερα, σε περίπτωση που στο χρονικό διάστημα από 15/07/2010 έως και 31/12/2012 λάβει χώρα καταγγελία σύμβασης εργαζομένου ηλικίας 55 έως 64 ετών, εφόσον αυτός παραμένει άνεργος, έχει το δικαίωμα αυτασφάλισης, το οποίο ασκείται εντός διμήνου από την καταγγελία συμβάσεως. Ο εργοδότης που τους απέλυσε έχει την υποχρέωση να συμμετέχει στο κόστος της αυτασφάλισης με ποσοστό:

  α) 50%, προκειμένου για ασφαλισμένους ηλικίας 55 έως 60 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση τόσο του ορίου ηλικίας όσο και των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος και

  β) 80%, προκειμένου για ασφαλισμένους 60 έως 64 ετών και για χρονικό διάστημα ομοίως μέχρι τη συμπλήρωση τόσο του ορίου ηλικίας όσο και των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος.

  Ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, δικαιούχοι είναι όσοι:

  α) Έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης ή δεκαπέντε έτη ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, με τελευταίο ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

  β) Έχουν συμπληρώσει ημερολογιακά κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης το 55ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία.

  γ) Παραμένουν άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ

  δ) Υποβάλλουν σχετική αίτηση στο οικείο υποκατάστημα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εντός 60 ημερών από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

  ε) Ο αριθμός των απολυομένων ηλικίας 55 – 64 ετών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού απολυομένων. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ακέραιο.

  Εξαιρούνται:

  • Οι συνταξιούχοι από ίδιο δικαίωμα όλων των φορέων ασφάλισης και του δημοσίου, καθώς και όσοι κατά το χρόνο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας έχουν συμπληρώσει αθροιστικά τόσο το όριο ηλικίας όσο και τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος.

  • Οι απολυόμενοι από επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α),

  • Οι κατ΄ οίκον εργαζόμενοι

  • Οι απολυόμενοι των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους και

  • Οι απολυόμενοι των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α΄ βαθμού.

  Πηγή: real.gr

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα