• Ψαλίδι στα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής φόρων - Ποιους αφορά

  9:04 πμ, Παρασκευή 22 Δεκ 2017 9:04 πμ, Παρασκευή 22 Δεκ 2017

  Σε αναδρομικό κούρεμα του συνολικού ύψους των προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής φόρων για έτη από το 2006 μέχρι και το 2013 αναμένεται να προχωρήσουν οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες σε φορολογικούς ελέγχους που βρίσκονται σε εκκρεμότητα ή έχουν ολοκληρώσει αλλά έχουν παραπεμφθεί για κρίση είτε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών είτε στα διοικητικά δικαστήρια.

  Αυτό θα συμβεί από τη στιγμή που θα τεθεί σε εφαρμογή η διάταξη που προβλέπει τον επανυπολογισμό των επιβαρύνσεων αυτών με βάση τις επιεικέστερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από την 1η-1-2014.

  Όπως προκύπτει από αναλυτικό αντιπροσωπευτικό παράδειγμα από εκκρεμή φορολογικό έλεγχο οι μειώσεις στις επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής φόρων εισοδήματος για τις χρήσεις των ετών 2006 – 2008 φτάνουν περίπου στο 30% για πολύ μεγάλα ποσά καταλογισθέντων φόρων καθώς περιορίζονται από το 120% στο 84% περίπου των ποσών αυτών.

  Με τη συγκεκριμένη διάταξη η οποία αποτέλεσε και αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ορίζεται ότι για πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που εκδίδονται από τη έναρξη ισχύος της και αφορούν σε υποχρεώσεις, χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις πριν από την έναρξη του ισχύος ΚΦΔ (ήτοι μέχρι 31/12/2013) δεν θα επιβάλλονται πλέον οι πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του νόμου 2523/1997, οι οποίοι:

  1. Στο φόρο εισοδήματος και τους λοιπούς φόρους πλην ΦΠΑ, ανέρχονται σε:

  - 1% ανά μήνα εκπρόθεσμης καταβολής, για εκπρόθεσμη δήλωση.

  - 2% ανά μήνα εκπρόθεσμης καταβολής, για ανακριβή δήλωση.

  - 2,5% ανά μήνα εκπρόθεσμης καταβολής, για μη υποβληθείσα δήλωση.

  2. Στον ΦΠΑ ανέρχονται σε:

  - 1,5% ανά μήνα εκπρόθεσμης καταβολής, για εκπρόθεσμη δήλωση

  - 3% ανά μήνα εκπρόθεσμης καταβολής για ανακριβή δήλωση.

  - 3,5% ανά μήνα εκπρόθεσμης καταβολής για μη υποβληθείσα δήλωση.

  Αντί των διατάξεων αυτών θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση κυρώσεις του ΚΦΔ εφόσον συνεπάγονται επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογουμένου.

  Ειδικότερα θα επιβάλλονται πρόστιμα:

  1. Στο φόρο εισοδήματος και τις λοιπές φορολογίες πλην ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων:

  α. Σε περίπτωση μη υποβολής χρεωστικής δήλωσης, πρόστιμο ίσο με το 50% του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση.

  β. Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης πρόστιμο ίσο με:

  - 10% του ποσού της επιπλέον διαφοράς φόρου, εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό 5% ως 20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.

  - 25% του ποσού της επιπλέον διαφοράς φόρου, αν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό μεταξύ 20% και 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.

  - 50% του ποσού της επιπλέον διαφοράς φόρου, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.

  2. Στον ΦΠΑ και τους λοιπούς παρακρατούμενους φόρους:

  - Σε περίπτωση μη υποβολής χρεωστικής δήλωσης, πρόστιμο ίσο με το 50% του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση.

  - Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης, πρόστιμο ίσο με 50% του ποσού της επιπλέον διαφοράς φόρου.

  3. Περί των προστίμων, σε όλες τις περιπτώσεις μη υποβολής δηλώσεων ή υποβολής ανακριβών δηλώσεων των ετών προ του 2014 θα επιβάλλονται επιπλέον επί της διαφοράς φόρου που καταλογίζεται, τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου.

  Ο επανυπολογισμός των προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη θα μπορεί να γίνει και σε περιπτώσεις φορολογικών υποθέσεων που εκκρεμούν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή στα διοικητικά δικαστήρια.

  Πηγή Πληροφοριών: Ελεύθερος Τύπος

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα