• Όλο το νομοσχέδιο για το παράλληλο πρόγραμμα

  11:42 πμ, Τρίτη 15 Δεκ 2015 11:42 πμ, Τρίτη 15 Δεκ 2015

  Με τον τίτλο «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» κατατέθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας το νομοσχέδιο για το παράλληλο πρόγραμμα.

  Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για νομοθέτημα μέσω του οποίου προωθούνται μέτρα κοινωνικής πολιτικής, τα οποία δεν έχουν σχέση με όλα τα υπόλοιπα νομοθετήματα που προκύπτουν από τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας.

  Σύμφωνα με το Euro2day.gr περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  * Επεκτείνεται και εντός του έτους 2016 η δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και η επιδότηση ενοικίου και σίτισης ατόμων και οικογενειών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος χορήγησης των εν λόγω παροχών (δυο τετράμηνα για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και εννέα μήνες για την επιδότηση ενοικίου και σίτισης).

  * Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης και λειτουργίας «Κέντρων Κοινότητας » σε κάθε ΟΤΑ α' βαθμού.

  * Μειώνεται στις 30 ώρες την εβδομάδα (αντί 40 που ισχύει), το ωράριο εργασίας του προσωπικού του κλάδου Νηπιαγωγών, Βρεφονηπιοκόμων και συναφών κλάδων των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

  * Διευρύνονται οι κατηγορίες δικαιούχων μειωμένων δημοτικών τελών και φόρων ή απαλλαγής από αυτούς, με την προσθήκη των τρίτεκνων, των μονογονεϊκών οικογενειών, των μακροχρονίων ανέργων, των δικαιούχων του ν.4325/2015 κ.λπ.

  * Επανακαθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) και παρέχεται η δυνατότητα στον Ενιαίο Διαβαθμισμένο Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) να κατασκευάζει και να λειτουργεί ΚΑΝ, σε εκτάσεις ιδιοκτησίας του ή που τους έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση, σύμφωνα με τις οριζόμενες προϋποθέσεις,

  * Προβλέπεται η κατάταξη επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 1997 σε πίνακες διοριστέων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

  * Εντάσσονται και οι τρίτεκνες οικογένειες στις κατηγορίες προστατευόμενων προσώπων του ν.2643/1998, αναφορικά με την εφαρμογή ευεργετικών διατάξεων (μοριοδότηση κ.λπ.), για την πρόσληψη και διορισμό των εν λόγω προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ. και ο.τ.α.

  * Παρατείνεται έως 31/12/2016 η διάρκεια του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ (η προηγούμενη παράταση έληξε την 31/12/2014).

  * Επιστρέφονται στους αγρότες της χώρας, χωρίς καμιά επιβάρυνση, τα σώματα των εγγυητικών επιστολών, οι οποίες είχαν κατατεθεί για την απασχόληση αγρεργατών, υπηκόων τρίτων χωρών και δεν έχουν επιστραφεί, παραμένουν δε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στα σχετικά τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα.

  * Χορηγείται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ο.τ.α. α' και β' βαθμού και ν.π.δ.δ. που έχουν ως σκοπό την εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις. Το ποσό του επιδόματος για τις ανωτέρω κατηγορίες υπαλλήλων ορίζεται σε 150 ευρώ μηνιαίως, ενώ καταβολές του εν λόγω επιδόματος που έχουν πραγματοποιηθεί, στο ως άνω προσωπικό έως την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου θεωρούνται νόμιμες.

  * Δεν υποχρεούνται σε επιστροφή εισπραχθέντων ποσών εκπαιδευτικοί, οι οποίοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα χωρίς να εκδοθεί σχετική διαπιστωτική πράξη απόλυσης, εφόσον καταβλήθηκε σε αυτούς το 75% του μισθού τους από 22-3-2014 έως 11-5-2015 (έναρξη ισχύος του ν.4325/2015).

  * Διευρύνονται οι κατηγορίες των δικαιούχων στους οποίους παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στις δημόσιες δομές υγείας καθώς και νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ορίζεται ότι η κατοχή Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) συνιστά προϋπόθεση για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών υπό τις οριζόμενες εξαιρέσεις και με απόφαση των αναφερόμενων Υπουργών, καθορίζονται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις, η ακολουθούμενη διαδικασία κ.λπ.

  * Καταργείται για τους περιθαλπόμενους λόγω χρόνιων παθήσεων ή στο πλαίσιο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασής τους, η συμμετοχή στη δαπάνη περίθαλψής τους, εφόσον διαμένουν μόνιμα ή για όσο χρόνο διαμένουν σε αντίστοιχες δομές που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

  * α. Καθιερώνονται εφημερίες μικτού τύπου και για τις αργίες. Οι ιατροί που βρίσκονται σε εφημερία μικτού τύπου υποχρεούνται σε 6ωρη πρωινή εργασία (08.00 - 14.00) και εφημερία ετοιμότητας στη συνέχεια. Η αμοιβή καθορίζεται στο 70% της αντίστοιχης ενεργού εφημερίας, Προβλέπεται ότι καταβάλλεται αποζημίωση για τις εφημερίες που πραγματοποιούν και στους ειδικευόμενους ιατρούς που είναι αλλοδαποί υπότροφοι.

  * Καθιερώνεται η Λίστα Χειρουργείου στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και του ν.δ. 2592/1953 καθώς και στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία και τμήματα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο τρόπος κατάρτισης της Λίστας καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

  * Ιδρύεται Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.) Θήρας, που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του νέου Κεντρικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας ΑΕ (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.).

  * Χορηγείται, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» (Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.), ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, χωρίς παρακράτηση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.

  * Παρατείνεται κατά τρία (3) έτη, η ισχύς των οικοδομικών αδειών που λήγουν από 1-3-2016 έως και 31-12-2017.

  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ και διαβάστε όλο το σχέδιο νόμου

  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ και διαβάστε την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου

  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ και διαβάστε τις διατάξεις που καταργούνται

  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ και διαβάστε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ και διαβάστε την Ειδική Έκθεση

  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ και διαβάστε την Εκθεση Αξιολόγησης των Συνεπειών Ρύθμισης

  Πηγή: real.gr

  Διαβάστε επίσης:

  Βαρουφάκης: Το ψόφιο πρόβατο ήθελε να με κατασπαράξει

  Τέλος στην απόσυρση ΙΧ στις 20/12, στον «αέρα» το όφελος από 1/1/2016

  Τι αλλάζει στις 100 δόσεις – Δείτε ποιοι μένουν εκτός ρύθμισης

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα