• Συγκροτήθηκαν οι υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών

  10:00 πμ, Τετάρτη 25 Σεπ 2013 10:00 πμ, Τετάρτη 25 Σεπ 2013

  Συγκροτήθηκαν οι υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών

  Ορίστηκε με εγκύκλιο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η διάθρωση των υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

  Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η κεντρική υπηρεσία διαρθρώνεται σε έξι διευθύνσεις:

  α) Διεύθυνση Μητρώου Οφειλετών, με αρμοδιότητα τη βεβαίωση κάθε είδους οφειλής με την απόδοση μοναδικού αριθμού, τη δημιουργία και τήρηση του ηλεκτρονικού Ενιαίου Μητρώου Οφειλετών.

  β) Διεύθυνση Διακανονισμού Οφειλών, με αρμοδιότητα την υπαγωγή σε διακανονισμό των οφειλών και την παρακολούθηση της διαδικασίας εξόφλησης αυτών.

  γ) Διεύθυνση Ανάλυσης και Αξιολόγησης κινδύνου, με αρμοδιότητα τον καθορισμό κριτηρίων για τον διαχωρισμό των οφειλών σε άμεσα εισπράξιμες και επισφαλείς, των στοιχείων δεικτών απόδοσης, τη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις των οφειλετών από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, το Διατραπεζικό Σύστημα και από κάθε άλλη πηγή, με σκοπό την πιστοληπτική αξιολόγηση των οφειλετών.

  δ) Διεύθυνση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής Υποστήριξης, με αρμοδιότητα την έκδοση παραγγελιών κατασχέσεων, τη διενέργεια πλειστηριασμών και την εγγραφή υποθηκών σε περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών, τη διενέργεια κάθε ενέργειας σχετικής με τις αρμοδιότητες Ταμείων Είσπραξης Εσόδων και των ταμειακών υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, την παρακολούθηση της δικαστικής επίλυσης των υποθέσεων και την παροχή απόψεων στα δικαστήρια.

  ε) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης, με αρμοδιότητα την κατάρτιση προϋπολογισμού, την κατανομή των πιστώσεων του, την παρακολούθηση της εκτέλεσης του, την κατάταξη των εσόδων και δαπανών στους οικείους κωδικούς, την εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών, την τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων, την κατάρτιση του ετήσιου ισολογισμού-απολογισμού, τη λογιστική παρακολούθηση των καταθέσεων - αποθεματικών και ταμειακής διαχείρισης, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση αρχείου, τη διαχείριση θεμάτων κατάστασης του προσωπικού, ο χειρισμός κάθε άλλου θέματος διοικητικής ή γραμματειακής φύσης που αφορά στη λειτουργία του Κ.Ε.Α.Ο.

  στ) Διεύθυνση Πληροφορικής, με αρμοδιότητα τον εξοπλισμό και τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων.

  Σκοπός του ΚΕΑΟ στο οποίο διαβιβάζονται από 1/7/2013 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ και από 01-01-2014 του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ είναι, η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και η δημιουργία μητρώου οφειλετών

  Ήδη, με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ Ροβέρτου Σπυρόπουλου, έχει συγκροτηθεί ομάδα εργασίας με στόχο τον συντονισμό των δράσεων ώστε να επιλυθούν όλα τα ζητήματα σχετικά με την εκκίνηση της λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο.

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα