• Πώς θα καταβάλλετε τις εισφορές σας

  12:39 μμ, Παρασκευή 19 Οκτ 2012 12:39 μμ, Παρασκευή 19 Οκτ 2012

  Εξ ολοκλήρου θα πρέπει να καταβληθούν οι εργοδοτικές εισφορές Σεπτεμβρίου, όπως διευκρινίζεται από το ΙΚΑ μετά τις αλλεπάλληλες αποσύρσεις από τη Βουλή της τροπολογίας για την κατάργηση των εργοδοτικών εισφορών υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας ΟΕΚ και Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ).

  Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ «μετά την από 17-10-12 επιστολή του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προς το διοικητή του Ιδρύματος, σύμφωνα με την οποία η τροπολογία περί κατάργησης των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ, από 1/9/2012, απεσύρθη από το Κοινοβούλιο και ως εκ τούτου δεν κατέστη νόμος του κράτους, οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη υπέρ των ως άνω Οργανισμών θα καταβληθούν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δηλαδή εις ολόκληρον», όπως αναφέρεται.

  Εν τω μεταξύ, διευκρινίσεις για τη ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, παρέχονται με άλλο έγγραφο του ΙΚΑ.

  Ειδικότερα η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνει ότι, με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του ν. 4087/2012 (ΦΕΚ. 196 /τ.Α΄/ 16-10-2012) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου - Παράταση διάρκειας του Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"» του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες που οφείλουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, να προχωρήσουν στην τακτοποίηση αυτών, με την επιλογή μίας εκ των παρακάτω δυνατοτήτων:

  Α) Ένταξη των οφειλών σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού κατά τις διατάξεις της παρ. Α1 του άρθρου 48 του ν.3943/2011, με έκπτωση 40% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31.7.2012, οφειλής και απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.8.2012 και εφεξής. Το ποσό της μηνιαίας καταβολής θα αντιστοιχεί:

  1) σε ποσοστό 1,25% της κατά τα ανωτέρω κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

  Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του δευτέρου τριμήνου 2012 και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

  Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση των διατάξεων, ως προς την υπαγωγή των οφειλών σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού, για τους οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής άνω των 500.000,00 ευρώ και μέσο όρο μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του δεύτερου τριμήνου του 2012 μικρότερο των 5.000,00 ευρώ, το ποσό της μηνιαίας καταβολής ορίζεται στο 1% της κεφαλαιοποιημένης την 31.7.2012 οφειλής.

  Β) Ένταξη των κεφαλαιοποιημένων, την 31.7.2012, οφειλών σε ρύθμιση, με απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.8.2012 και εφεξής. Στην περίπτωση αυτή θα χορηγείται έκπτωση επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων ως εξής:

  1) εφάπαξ εξόφληση ή ρύθμιση έως και έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%).

  2) ρύθμιση από επτά (7) έως και δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

  Η υπολογισθείσα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δόση που θα καταβάλλεται έναντι της κεφαλαιοποιημένης, την 31.7.2012, οφειλής θα επιφέρει σημαντική μείωση, τόσο της κύριας οφειλής όσο και των κεφαλαιοποιημένων προσθέτων τελών που αναλογούν σε αυτή.

  Σχετικό αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί από την επιχείρησή σας έως την 31.12.2012.

  Αίτημα παράτασης

  Το θέμα της καταβολής των εργοδοτικών εισφορών υπέρ Εργατικής Εστίας και Κατοικίας έχει προκαλέσει αναστάτωση στην αγορά και φοροτεχνικές ενώσεις απαιτούν άμεσα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να δώσει παράταση στην υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων ΙΚΑ (ΑΠΔ-ΙΚΑ) και πληρωμή των εισφορών μηνός Σεπτεμβρίου μέχρι 30/11/2012 και να ξεκαθαρίσει με ποιο καθεστώς θα υποβληθούν.

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα