• Έτσι θα μειωθεί η γραφειοκρατία

  6:57 μμ, Τετάρτη 04 Σεπ 2013 6:57 μμ, Τετάρτη 04 Σεπ 2013

  Έτσι θα μειωθεί η γραφειοκρατία

  Παραδείγματα δράσεων για την απλούστευση και τη μείωσης της γραφειοκρατίας στο δημόσιο στο πλαίσιο της καταπολέμηση της διαφθοράς, έδωσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

  "Η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και συνεπώς η μείωση των διοικητικών βαρών του πολίτη και των επιχειρήσεων έναντι του Δημοσίου, που προωθεί το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, αποτελεί μια δυναμική διαδικασία σε πλήρη εξέλιξη. Μεγάλος αριθμός διοικητικών διαδικασιών έχει απλουστευθεί την τελευταία δεκαετία και συνεχίζει να αποτελεί εκ νέου αντικείμενο νέων παρεμβάσεων απλούστευσης. Το εύρος και η έκταση της απλούστευσης όμως συναρτάται κάθε φορά αφενός από τη γενικότερη συγκυρία (π.χ. ενσωμάτωση κοινοτικού δικαίου, θεραπεία δυσλειτουργιών, καταπολέμηση φαινομένων πολυνομίας και γραφειοκρατίας) και αφετέρου από τη βούληση του καθ’ ύλην αρμόδιου φορέα να αποδεχτεί συγκεκριμένες προτάσεις ανασχεδιασμού των διαδικασιών αρμοδιότητάς του", αναφέρει το υπουργείο σε ενημερωτικό του σημείωμα.

  Ακολουθούν παραδείγματα δράσεων απλούστευσης οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί, κατηγοριοποιημένα ανά μέθοδο απλούστευσης:

  Κατάργηση δικαιολογητικών που δεν προσφέρουν προστιθέμενη αξία στις διοικητικές διαδικασίες

  Κατάργηση της υποβολής Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης από 15 διαδικασίες (π.χ. άδεια γεωπόνου, δασολόγου, κτηνιάτρου κ.λπ.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κατάργηση της υποβολής αντιγράφου Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας για τους πολίτες που διεκπεραιώνουν αιτήσεις μέσω ΚΕΠ.

  Κατάργηση δικαιολογητικών και αντικατάστασή τους με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86

  Η υποβολή αντιγράφου ποινικού μητρώου έχει αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, σε 150 και πλέον διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας των Υπουργείων Ναυτιλίας και Αιγαίου, Υγείας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ.λπ. Το πιστοποιητικό περί μη άσκησης δίωξης και περί μη παραπομπής σε δίκη για όλες τις διαδικασίες του δημοσίου. Έχει καταργηθεί και αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ή υποβολή πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση και αντιγράφου ποινικού μητρώου ως δικαιολογητικών στις διαδικασίες εγγραφής μέλους στο ΤΕΕ. Έχει, επίσης, καταργηθεί και αντικατασταθεί με Υπεύθυνη Δήλωση το Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση για τη διαδικασία αναγγελίας μεσίτη αστικών συμβάσεων. Στη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών έχουν αντικατασταθεί με δύο υπεύθυνες δηλώσεις οι δύο ένορκες βεβαιώσεις. Στη διαδικασία της διενέργειας επιθεωρήσεων από τα Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Συμβούλια Κινηματογράφων και Θεάτρων έχουν αντικατασταθεί με Υπεύθυνη Δήλωση τα ακόλουθα: Φωτοαντίγραφο της άδειας ηλεκτρολόγου θεάτρου (σύμφωνα με το ΠΔ 256/91), δήλωση του μηχανολόγου – εγκαταστάτη για τη λειτουργία των συστημάτων με υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της επιχείρησης, τελευταίος λογαριασμός της ΕΥΔΑΠ για το δίκτυο πυρκαγιάς, βεβαίωση του ιδιώτη μηχανικού ότι έχει γίνει συντήρηση των κλιματιστικών, των μηχανημάτων αερισμού, εξαερισμού, ψύξης και θέρμανσης.

  Προσκόμιση απλών φωτοαντιγράφων πιστοποιητικών στη θέση πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων τους

  Καταργήθηκε η υποβολή επικυρωμένων φωτοαντιγράφων Αστυνομικών Δελτίων Ταυτότητας σε διαδικασίες που έχουν ενταχθεί στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) σε εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ. Σε μεγάλο αριθμό διαδικασιών που διεκπεραιώνονται μέσω του ηλεκτρονικού ΕΚΕ, η καταβολή τυχόν παραβόλου αποδεικνύεται μέσω της αποστολής σκαναρισμένου αντιγράφου της απόδειξης.

  Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση μιας διαδικασίας

  Έχουν ενταχθεί στην υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση 76 πιστοποιητικά π.χ. αρμοδιότητας Υπουργείων Εσωτερικών (6), Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων(13), Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (6), Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων (14), Εθνικής Άμυνας (1) κ.λπ. Επίσης, έχουν ενταχθεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση κατόπιν συναίνεσης του ενδιαφερομένου 121 δικαιολογητικά π.χ. αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (15), Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων (78) κ.λπ.

  Καθορισμός συγκεκριμένων προθεσμιών για τη διεκπεραίωση υποθέσεων, σύντμηση προθεσμιών και σιωπηρή έγκριση μιας διοικητικής πράξης σε περίπτωση που παρέρχεται άπρακτη η προθεσμία που έχει τεθεί

  Οι 395 εκ των 411 διαδικασιών που έχουν ενταχθεί στα ΕΚΕ, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ, έχουν ενταχθεί στη σιωπηρή έγκριση και στην πλειοψηφία αυτών έχει συντμηθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης. Στις 1.000 και πλέον διαδικασίες που διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ έχει τεθεί συγκεκριμένη προθεσμία διεκπεραίωσης των αιτήσεων από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία.

  Χρήση τυποποιημένων εντύπων για το σύνολο των διαδικασιών που έχουν ενταχθεί στα ΚΕΠ και τα ΕΚΕ και τα οποία περιλαμβάνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες διεκπεραίωσης, το τυχόν κόστος και τα μέσα προσφυγής κατά της Διοίκησης σε περίπτωση αρνητικής απάντησης

  Έχουν καταρτισθεί έντυπα αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων για τις 1.000 και πλέον διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ και για 411 για τις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω ΕΚΕ σε εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ.

  Ηλεκτρονική διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών/επιχειρήσεων μέσω της δημόσιας διαδικτυακής πύλης ΕΡΜΗΣ ή μέσω άλλων εφαρμογών που διατηρούν οι καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και επέκταση της διαθεσιμότητας των δημοσίων υπηρεσιών 24 ώρες το 24ωρο

  Ο πολίτης μπορεί μέσω της διαδικτυακής πύλης ΕΡΜΗΣ να υποβάλει αίτηση και να παραλάβει ηλεκτρονικά 13 πιστοποιητικά. Επίσης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στις 411 διαδικασίες που αφορούν στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ.

  Μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 τομείς πολιτικής

  Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει αναθέσει στον ΟΟΣΑ την εκπόνηση μελέτης για την ανάδειξη των πιο επιβαρυντικών υποχρεώσεων πληροφόρησης των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο. Μετά την καταγραφή των πλέον επιβαρυντικών και «ενοχλητικών» υποχρεώσεων πληροφόρησης, ο ΟΟΣΑ θα επισημάνει ποιες από τις υποχρεώσεις αυτές προκαλούν τα μεγαλύτερα διοικητικά βάρη και θα προτείνει την κατάργησή τους προκειμένου να μειωθεί το διοικητικό βάρος κατά 25% και να ευνοηθεί η ανταγωνιστικότητα και η επιχειρηματικότητα εν γένει στη χώρα μας.

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα