• Ποιοι δικαιούνται «έκπτωση»...

  7:47 πμ, Πέμπτη 16 Μάι 2013 7:47 πμ, Πέμπτη 16 Μάι 2013

  Ποιοι δικαιούνται «έκπτωση»...

  Tα κριτήρια με τα οποία μπορεί ο φορολογούμενος να ζητήσει απαλλαγή ή περισσότερες δόσεις για το χαράτσι περιγράφει απόφαση του Γ. Μαυραγάνη. Προϋπόθεση όπως ορίζεται στην απόφαση για να εξεταστεί το αίτημα είναι το εισόδημα του φορολογούμενου να είναι κάτω από 6.000 ευρώ (8.000 ευρώ για ζευγάρι με προσαύξηση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί), η κατοικία να έχει αντικειμενική αξία μικρότερη των 120.000 ευρώ και η τιμή ζώνης να μην ξεπερνά τις 2.000 ευρώ.

  Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση του Γιώργου Μαυραγάνη

  Συγκεκριμένα, όπως ορίζει η απόφαση προκειμένου φορολογούμενος να μπορεί να ζητήσει την πληρωμή σε περισσότερες δόσεις ή τη μείωση του ύψους του πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  α) το ακίνητο, για το οποίο ζητείται η απαλλαγή να ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών στον ή στη σύζυγο ή σε προστατευόμενο, κατά τον Κ.Φ.Ε., πρόσωπο και να αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία αυτών,

  β) ο υποκείμενος σε ΕΕΤΑ, ο ή η σύζυγος αυτού και τα προστατευόμενα, κατά τον Κ.Φ.Ε., πρόσωπα να μην έχουν άλλο ακίνητο, πλην του ακίνητου, για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, ούτε άλλα περιουσιακά στοιχεία,

  γ) η συνολική αξία του ακινήτου να μην υπερβαίνει, κατά το έτος 2012, τις 120.000 ευρώ,

  δ) η τιμή ζώνης του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ,

  Ο φορολογούμενος πρέπει να προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως προς το επίπεδο των περιουσιακών του στοιχείων και των διαθέσιμων πόρων, προκειμένου να αποδείξει ότι υφίσταται σοβαρή οικονομική δυσκολία υπό την έννοια της παραγράφου αυτής,

  Θα πρέπει να συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, θεωρημένη από αρμόδια αρχή, εφόσον αυτό είναι δυνατό, η οποία περιγράφει τη φύση και τις συνθήκες της ασθένειας, του ατυχήματος ή άλλων γεγονότων που προκάλεσαν τη σοβαρή δυσκολία του.

  Όπως σημειώνεται δεν εξετάζονται αιτήματα φορολογουμένων, εφόσον το ετήσιο εισόδημα οικον. έτους 2013 υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, προκειμένου για άγαμο, και των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ προκειμένου για έγγαμο, το οποίο προσαυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ για καθένα από τα προστατευόμενα, κατά τον Κ.Φ.Ε., μέλη.

  Πηγή: www.euro2day.gr

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα